Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира девет съдии и повиши на място в по-горен ранг двама съдии

29 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ на Емилия Христова Дишева – съдия в Районен съд – Дряново; Калин Трифонов Тодоров – съдия в Районен съд – Враца; Пенка Борисова Йорданова – административен ръководител – председател на Районен съд – Свищов; Албена Петрова Колева и Данчо Йорданов Димитров, съдии в Районен съд – Добрич; Владимир Огнянов Астарджиев – съдия в Апелативен съд – София и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането  им  „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Мирослав Николов Митев – съдия в Окръжен съд – Търговище; Младен Петров Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Велико Търново; Христо Иванов Койчев – съдия в Административен съд – Варна и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението, Ваня Желязкова Тенева – съдия в Районен съд – Стара Загора в ранг „съдия в ОС“ и Елена Савова Тахчиева-Великова – съдия в Апелативен съд – София в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд