Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение искането от административния ръководител на Районен съд – Перник за увеличаване на щатната численост на съда

29 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането от административния ръководител на Районен съд – Перник за увеличаване на щатната численост на съда с пет нови длъжности „съдия“. Отрицателно становище по отношение увеличаване на щатната численост са изразили както Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), така и Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ (КСНСК). Според КАК към момента в районния съд има три незаети щатни длъжности „съдия“, като две от тях са разкрити през 2019 г. Обявяването на конкурси за заемането им ще доведе до балансиране работата на съдиите, поради което не е налице необходимост от разкриване на нови длъжности за съдия. Отчетено е, че близо 57% от общо постъпилите дела за първото полугодие на 2019 г. са заповедни производства, което показва, че повече от 50% от натоварването на съдиите се дължи именно на такива производства.

По данни на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ предприетите мерки от Съдийската колегия са довели до намаляване на натовареността на Районен съд – Перник, като към момента по постъпили дела натовареността е 42,06 бр. месечно на един съдия, а по дела за разглеждане – 56,47 бр. През 2017 г. натовареността по щат на един съдия месечно по постъпили дела е била 55, 39 бр., а по дела за разглеждане – 59,04 бр. За решаване на проблема с високата натовареност на съда, по предложение на Комисия „Съдебна администрация“ е разкрита и една щатна длъжност „съдебен помощник“. Според Комисията не е налице спешна необходимост от увеличаване щатната численост на съда, а решаването на кадровия проблем може да се осъществи чрез използване на командироване.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд