Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри 1 щ. бр. за съдебен служител в Районен съд – Стара Загора след съкращаване на 1 щ. бр. в Районен съд – Гълъбово

29 октомври 2019 година

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ съкрати една заета щатна бройка за длъжност „работник поддръжка сгради - огняр“ в Районен съд – Гълъбово и съответно разкри една щатна бройка за длъжност „шофьор“ в Районен съд – Стара Загора. Сред мотивите за решението са високата действителна натовареност – 56,45 за Районен съд – Стара Загора при средна за районните съдилища – 48,06, както и ниското съотношение брой съдебни служители общо към брой магистрати – 2,71, при средно – 2,86. - за Районен съд - Стара Загора. За Районен съд – Гълъбово е високо съотношението брой съдебни служители общо към брой магистрати – 5,50, при средно за районните съдилища в страната – 3,99. Налице е съгласие на двамата председатели. Съдийската колегия не възразява те да приложат процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебния служител, чиято бройка е съкратена в Районен съд – Гълъбово и разкрита нова в Районен съд – Стара Загора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд