Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия ВСС избра за втори мандат Иван Стоянов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково

30 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра за втори мандат Иван Стоянов Стоянов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково.

Прокурор Стоянов има над 25 години юридически стаж изцяло в Прокуратурата на Република България. Професионалната му кариера започва в Районна прокуратура – Хасково, като последователно заема длъжностите „младши прокурор“ от 13.06.1994 г. до 01.017.1996 г., „прокурор“ от 01.07.1996 г. до 01.06.2010 г., „заместник-районен прокурор“ от 01.06.2002 г. до 27.05.2005 г. и „административен ръководител – районен прокурор“ от 27.04.2005 г. до 29.04.2010 г., след което от 29.04. до 14.07.2010 г. е и. ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Хасково. В периода от 15.07.2010 г. до 10.07.2014 г. е административен ръководител на Районна прокуратура – Харманли. Има един мандат като административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково, считано 10.07.2014 г., а от 11.07.2019 г. е определен за и. ф. административен ръководител.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Стоянов набелязва цели в областта на досъдебната и съдебната фаза; административно-съдебния надзор и надзора за законност; гражданско-съдебния надзор; реализиране на ефективна контролно-ревизионна дейност от страна на Окръжна прокуратура – Хасково по отношение на петте районни прокуратури от съдебния район. Заложени са и цели, свързани със съдебните служители, управлението на прокуратурата, медийната комуникация и повишаване на общественото доверие. Сред посочените приоритети са подобряване ефективността на прокурорската дейност и разследващите органи, запазване на постигнатите добри резултати и доразвиване на действащите полезни практики. Сред конкретните мерки са продължаване на периодичния контрол спрямо спрените наказателни производства за активизиране оперативно-издирвателните мероприятия на МВР, с цел възобновяване на делата при наличие на процесуалните основания. Предвижда се намаляване до минимум на досъдебните производства с продължителност на разследването над три години; прецизен контрол върху сроковете за разследването и продължителността на мерките за процесуална принуда; запазване на положителната тенденция за увеличаване броя на бързите производства; приоритетно разследване на досъдебни производства, взети на специален надзор; подобряване на ефективността в работата на следователите, чрез въвеждане на двумесечен мониторинг на делата, възложени по реда на чл. 194, ал. 1, т. 4 от НПК и повишаване професионалната компетентност на разследващите полицаи. Ще бъде запазена практиката за докладване пред компетентната прокуратура на оперативните дела на ОД МВР с експлоатирани СРС и разширяване на координацията между наблюдаващи прокурори и разследващи органи. Предвидени са и мерки за запазване на положителната констатация за изключително намаление на относителния дял, между внесени и върнати от съда дела през 2018 г., както за окръжната прокуратура така и за районните. Предвижда се активизиране ролята на наблюдаващия прокурор за отстраняване на пропуски и грешки при разследването и засилване на процесуалната активност на прокурорите в съдебното следствие. Прокурор Стоянов ще продължи провеждането на ефективен надзор за законност в дейността на административните органи на територията на областта, вкл. спрямо административните актове по икономически и социални проблеми, както и представляващите значим обществен интерес и засягащи правата на гражданите. Ще бъде насърчавана дейността на прокурорите за самосезиране, при данни за незаконосъобразни действия или бездействия на контролните органи от региона и ускорено взаимодействие с контролните органи в района  на Окръжната прокуратура.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Гергана Мутафова, Калина Чапкънова и Пламена Апостолова  във връзка с взаимодействието с различните служби и проблемите в граничните прокуратури,  организационните мерки за повишаване натовареността на следователите и подобряване ефективността на следователите. Коментирана бе реформата на съдебната карта предвид особеностите на граничните прокуратури и преструктурирането на прокуратурите от съдебния район в една районна  прокуратура.

Кандидатурата на прокурор Стоянов бе подкрепена от Гергана Мутафова и Калина Чапкънова, които споделиха личните си впечатления от кандидата и го определиха като изключителен професионалист и администратор. Отчетено бе, че той познава както прокурорската дейност, така и работата на терен на територията на съдебния район, който се отличава заради наличието на две гранични районни прокуратури и държавната граница с държава извън ЕС. Сред аргументите в подкрепа на прокурор Стоянов бяха представените – подробна концепция, и задълбочен анализ на първия му управленски мандат, както и подобряването на данните по показателите, измерващи дейността на прокуратурата и на административния ръководител. 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд