Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обръща внимание на Васил Малинов – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик за допуснато нарушение по организацията на работата в периода от 11.04.2018 г. до 11.04.2019 г.

30 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 327, ал. 2 от ЗСВ обръща внимание на Васил Малинов Малинов – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик, за допуснато от него нарушение по организацията на работата в периода от 11.04.2018 г. до 11.04.2019 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Решението на Прокурорската колегия ще бъде приложено към кадровото дело на прокурора.

Производството е по реда на чл. 24 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 327, ал. 2 и чл. 328 от Закона за съдебната власт. Образувано е с решение на Прокурорската колегия по протокол № 25/29.07.2019 г., по предложение на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив. В предложението е посочено, че в Апелативна прокуратура – Пловдив е постъпила справка, изготвена от Върховна касационна прокуратура, по повод постъпила жалба, съдържаща оплаквания срещу Районна прокуратура  – Пещера и Окръжна прокуратура – Пазарджик, по повод отказ да се образуват производства по подадени жалби и сигнали.

В хода на извършената проверка Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ са установени данни за допуснато от прокурор Малинов неспазване на процесуалните срокове за постановяване на прокурорски актове по разпределените му преписки и досъдебни производства за периода от 11.04.2018 г. до 11.04.2019 г. Най-големият брой констатирани просрочия – над 50% от общия им брой за проверявания период, касаят произнасянията на прокурор Малинов с обвинителен акт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд