Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 лв. Христо Ирикев заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Смолян

30 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Христо Атанасов Ирикев - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Смолян, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Ирикев е поощрен по предложение от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. Посочено е, че прокурор Ирикев притежава много добра правна подготовка, професионален и организационен опит, доказал е висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, делови и нравствени качества, като с действията и поведението си допринася за издигане авторитета на съдебната власт.

Христо Ирикев има над 41 години юридически стаж. Последователно е заемал длъжностите следовател в Районно управление на МВР – Мадан в периода 1978 г. – 1995 г., следовател в Окръжна следствена служба – Смолян от 01.01.1995 г. до 06.02.2006 г., след което е назначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян. Бил е и. ф.  административен ръководител в периода от 03.10.2018 г. до 12.12.2018 г., а след това е определен за заместник на административния ръководител на Районна прокуратура – Смолян, която длъжност заема и към момента.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст, Христо Ирикев от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител -  заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Смолян, както и от длъжността „прокурор“, считано от 05.11.2019 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд