Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира дванадесет прокурори и повиши в по-горен ранг един прокурор

30 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Златина Едрова Димова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора; Гергина Василева Цанова и Даниел Христов Сотиров – прокурори в Софийска районна прокуратура, и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Милена Николова Гамозова – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна и Валентин Тодоров Кралев – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Руси Ненчев Русев – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен; Емилия Дамянова Янчева – „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Шумен; Наталия Недкова Станчева – прокурор в Специализираната прокуратура и Николай Александров Николов – прокурор в Окръжна прокуратура - Русе и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането  им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Румяна Димитрова Зайкова – Калеева – заместник на административния ръководител – заместник – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив и на Веселин Йорданов Гангалов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Сливен,  и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивайло Борисов Петров – прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на ВСС изслуша, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, Тодор Венциславов Тодоров – прокурор в Софийска районна прокуратура, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка. Колегията уважи възражението на прокурор Тодоров и прие, на основание ,чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“  с максимален брой точки. Прокурор Тодоров придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд