КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 35
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 29 ОКТОМВРИ 
2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАЩИ: Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова
/На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9,37 ч./

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич – изтичащ мандат
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Смолян – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд –Пазарджик – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Самоков – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Пещера – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Карнобат – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Плевен – свободна длъжност.
1.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
1.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
2. ОТНОСНО: Определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/18.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 81/02.10.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград: 19.11.2019 г.
3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Мария Атанасова Москова - административен ръководител - председател на Районен съд – Царево, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Царево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 04.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Красимира Тончева Донева - административен ръководител - председател на Районен съд – Средец, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Средец, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 12.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Районен съд – Горна Оряховица за освобождаване на Еманоел Василев Вардаров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител-заместник-председател“ на Районен съд-Горна Оряховица и трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител-заместник-председател“ в длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Еманоел Василев Вардаров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител-заместник-председател“ на Районен съд-Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението.
5.2. НАМАЛЯВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, от 2 (две) на 1 (една) щатните длъжности „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Горна Оряховица като трансформира 1 (една) свободна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Горна Оряховица в 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица в рамките на определената по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ щатна численост на Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението.
5.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Еманоел Василев Вардаров на заеманата преди назначаването му за „заместник на административния ръководител-заместник-председател“ на Районен съд - Горна Оряховица длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. ОТНОСНО: Проект на решение по молбата на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийски районен съд, за освобождаване от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точката и изпраща материалите на работната група, създадена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 34/22.10.2019 г., т. 43, за изработване на правила в случаите на освобождаване от длъжност на съдии, при подадена от тях молба, включително и обсъждане на възможността за изготвяне на предложение за законодателни промени в съществуващата в Закона за съдебната власт уредба.
7. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г., конкурс за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Христо Лилянов Лазаров – съдия в Апелативен съд – София, търговска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на Иво Димитров Димитров.
7.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Емилия Атанасова Брусева – съдия в Апелативен съд – Пловдив, търговска колегия, за резервен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на Анелия Драганова Цанова.
8.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Емилия Христова Дишева - съдия в Районен съд - Дряново.
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емилия Христова Дишева - съдия в Районен съд - Дряново.
/Решението е прието без участието на Атанаска Дишева, поради направен отвод/
9.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Калин Трифонов Тодоров - съдия в Районен съд - Враца.
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калин Трифонов Тодоров - съдия в Районен съд - Враца.
10.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Пенка Борисова Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свищов.
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пенка Борисова Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд - Свищов.
11.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Албена Петрова Колева - съдия в Районен съд - Добрич.
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Албена Петрова Колева - съдия в Районен съд - Добрич.
12.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Данчо Йорданов Димитров - съдия в Районен съд - Добрич.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" Данчо Йорданов Димитров - съдия в Районен съд - Добрич.
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Владимир Огнянов Астарджиев - съдия в Апелативен съд - София.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Огнянов Астарджиев - съдия в Апелативен съд - София.
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Мирослав Николов Митев - съдия в Окръжен съд - Търговище.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослав Николов Митев - съдия в Окръжен съд - Търговище.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Младен Петров Димитров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Велико Търново.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Младен Петров Димитров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Велико Търново.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Христо Иванов Койчев - съдия в Административен съд – Варна.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Иванов Койчев - съдия в Административен съд – Варна.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ваня Желязкова Тенева – съдия в Районен съд – Стара Загора, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елена Савова Тахчиева - Великова – съдия в Апелативен съд –София, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

19. ОТНОСНО: Проект на решение по искане на административния ръководител на Районен съд – Перник относно увеличаване щатната численост на Районен съд – Перник

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от административния ръководител на Районен съд – Перник относно увеличаване на щатната численост на РС – Перник.
19.2. ИЗПРАЩА решението по т. 19.1 на административния ръководител на Районен съд – Перник, за сведение.
20. ОТНОСНО: Проект на решение относно прекратяване командироването в Софийски районен съд на Светослав Атанасов Пиронев – съдия в Районен съд – Дупница

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на административния ръководител на Районен съд – Дупница за прекратяване командироването на съдия Светослав Атанасов Пиронев в Софийски районен съд.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

21. ОТНОСНО: Искане от административните ръководители на Районен съд – Гълъбово и Районен съд – Стара Загора за съкращаване на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „работник поддръжка сгради – огняр“ в РС-Гълъбово, разкриване на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „шофьор“ в РС-Стара Загора и преместване на съдебен служител от РС-Гълъбово в РС-Стара Загора

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

21.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ заета щатна бройка за длъжност „работник поддръжка сгради-огняр“ в Районен съд – Гълъбово.
21.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 /една/ щатна бройка за длъжност „шофьор“ в Районен съд – Стара Загора.
МОТИВИ: Висока действителна натовареност – 56,45 за РС-Ст.Загора при средна за районните съдилища – 48,06, както и ниско съотношение брой съдебни служители общо към брой магистрати – 2,71, при средно – 2,86 - за РС-Ст.Загора. За Районен съд – Гълъбово високо съотношение брой съдебни служители общо към брой магистрати – 5,50, при средно за районните съдилища в страната – 3,99. Налице е съгласие на двамата председатели.
21.3. НЕ ВЪЗРАЗЯВА административните ръководители на Районен съд – Гълъбово и Районен съд – Стара Загора да приложат процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебния служител, чиято бройка е съкратена в Районен съд – Гълъбово и разкрита нова в Районен съд – Стара Загора.
/Решението е взето без участието на Георги Чолаков, поради направен отвод/

Закриване на заседанието – 10,53 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
30.10.2019 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд