ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
5 ноември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Решение № 3149 от 05.03.2019 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, постановено по административно дело № 430/2018 г., и Определение № 13503 от 10.10.2019 г. на Върховния административен съд – петчленен състав, II колегия, по административно дело № 6196/2019 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. Изслушване на Станимир Христов Христов – съдия в Административен съд – Бургас, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за извънредно атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. Проект на решение по заявлението на Светозар Любомиров Георгиев – съдия в Районен съд – Бяла Слатина, и от Ивайло Генов Йорданов – съдия в Районен съд – Ихтиман, за преместване по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение за предварително атестиране на Андрей Красимиров Георгиев – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение за извънредно атестиране на Тинка Атанасова Косева – съдия в Административен съд – Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за повишаване на Иван Христов Режев – съдия в Районен съд – Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за повишаване на Валентин Тодоров Пушевски – съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за повишаване на Росина Николаева Дончева – съдия в Окръжен съд – София, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за повишаване на Искра Кирилова Трендафилова – съдия в Районен съд – Разлог, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на Вероника Имова и Красимир Шекерджиев – членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, за промяна на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/04.10.2016 г., изм. и доп. с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 36/20.11.2018 г. и Протокол № 2/22.01.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

11. Проект на решение за откриване на процедура за преместване на 1 (един) съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Добрич в Районен съд – Перник.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
12. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Районен съд – Провадия.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: /п/
ЛОЗАН ПАНОВ

Публикуван на:
31 октомври 2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд