ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,


На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 7 ноември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Районен съд – Исперих.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
2. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Софийски районен съд.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

3. Проект на решение относно изготвяне на Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г., с приложена финансова обосновка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“

5. Проект на решение относно промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г. на основание ПМС № 255/10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение за корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по информация от председателя на Административен съд гр. Пазарджик за промяна по бюджета на съда за 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 60 години от създаването на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение за корекции по бюджетите на административните съдилища за 2019 г., с цел осигуряване на средства за внедряване на допълнителен модул към САС „Съдебно деловодство“ за осъществяване на електронен обмен на данни с Единния портал за електронно правосъдие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой дисков масив, 4 броя твърди дискове, 5 броя компютърни конфигурации и 5 броя ОЕМ лицензи за операционна система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация с ОЕМ лиценз и 1 бр. принтер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изграждане на локална мрежа и за закупуване на 1 брой сървър висок клас, софтуерен лиценз MS Windows сървър 2016, 1 брой устройство за мрежово съхранение на данни (сторидж), 1 брой копирна машина и 1 брой МФУ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на оборудване за работно място на новоназначен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, преводачи, облекло на новоназначени съдебни служители и СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на мебели за оборудване на две работни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на мебели за обзавеждане на едно работно помещение за магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя барабанни модули.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по предложението на председателите на Районен съд гр. Пловдив и Окръжен съд гр. Пловдив за увеличение на лимита за представителни разходи за честване на 140 годишен юбилей.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по информация от председателя на Районен съд гр. Ботевград за промяна по бюджета на съда за 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, извършени услуги с личен труд и текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. бар – код четец.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение за корекция по бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО

Одитни доклади

40. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА/У – 1901 в Софийски районен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
41. Проект на решение относно справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение относно писмо от министъра на вътрешните работи за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ситроен С4 с рег. № СН 4262 АТ, числящ се на Административен съд гр. Сливен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение за одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и директора на Националния институт на правосъдието за III - то тримесечие на 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение относно обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.09.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение относно справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение относно безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Националния институт на правосъдието, с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Стефан Стамболов“ № 4.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността“

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

47. Проект на решение за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г. към 30 септември 2019 г. във връзка с актуализирани сметни стойности.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
48. Проект на решение за започване на процедура по обявяване на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Ямбол, за имот – публична държавна собственост.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
49. Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 9/09.03.2017 г., в раздел „V. Област Стара Загора, т. 2“, и за започване на процедура по обявяване на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Стара Загора, за имот – публична държавна собственост.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
50. Проект на решение за изразяване на становище по постъпило искане от председателя на етажната собственост във връзка с газификация на блок 6А, гр. София, ж.к. Овча купел, ул. „Букет“ № 56.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
51. Проект на решение по молбата от Женя Димитрова – член на Комисията по атестирането и конкурсите за удължаване срока на договор за наем № ВСС-12881/02.08.2019 г.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
52. Проект на решение за изменение решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/25 юли 2019 г., т. 12.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
53. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, в качеството на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Окръжен съд – Пазарджик, да представлява ВСС, пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества във връзка с инвестиционните намерения за „Изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна палата, гр. Пазарджик“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
54. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, в качеството на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Окръжен съд – Хасково, да представлява ВСС, пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества във връзка с инвестиционните намерения за присъединяване на Съдебна палата – Хасково, бул. „България“ № 144, към газоразпределителната мрежа в града.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
55. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, в качеството на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Районен съд – Шумен, да представлява ВСС, пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества във връзка с инвестиционните намерения за обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – гр.Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
56. Проект на решение за закупуване на имот в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
57. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Районен съд – Брезник, ул. „Пролетарска“ № 4.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
58. Проект на решение в изпълнение на предложение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/02.10.2019 г., т. II.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

59. Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление.
Внася: Комисия по правни въпроси
60. Проект на становища по конституционно дело № 12/2019 г.
Внася: Комисия по правни въпроси
61. Проект на решение за определяне на представители от Висшия съдебен съвет за участие в работна група за преглед на пакета от предложени нормативни промени, изготвени по проект BG05SFOP0M-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“.
Внася: Комисия по правни въпроси
* * * * *
62. Проект на решение за командироване на член на Висшия съдебен съвет за участие в Семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за оценяване на съдиите, който ще се проведе в периода 5-6 декември 2019 г., в гр. Рим, Италия.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
* * * * *
63. Проект на решение за определяне на представители за участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, която ще се проведе в периода 19-20.11.2019 г. в гр. Хага, Нидерландия.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
64. Проект на решение за определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в консултативния орган за реализиране на мерките от Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
* * * * *
65. Доклад от Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет относно въвеждането и експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата във връзка с предприетите действия за извършване на независим външен одит на същата.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
1 ноември 2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд