КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 36
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 5 НОЕМВРИ
 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова
На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.35 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
13. Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители на Окръжен съд – Търговище и Районен съд – Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Решение № 3149 от 05.03.2019 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, постановено по административно дело № 430/2018 г., и Определение № 13503/10.10.2019 г. на Върховния административен съд – петчленен състав, II колегия, по административно дело № 6196/2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Решение № 3149 от 05.03.2019 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, постановено по административно дело № 430/2018 г., и Определение № 13503/10.10.2019 г. на Върховния административен съд – петчленен състав, II колегия, по административно дело № 6196/2019 г.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. ОТНОСНО: Изслушване на Станимир Христов Христов – съдия в Административен съд – Бургас, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за извънредно атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Станимир Христов Христов – съдия в Административен съд – Бургас, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
2.2. УВАЖАВА ЧАСТИЧНО възражението на Станимир Христов Христов – съдия в Административен съд – Бургас, срещу изготвената му комплексна оценка за извънредно атестиране, като определя както следва:
- в част VI, т.1 на ЕФА, по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“ – 20 точки;
- в част VII, т.4 на ЕФА, по критерия „Брой необжалвани от подлежащите на обжалване съдебни актове; потвърдените обжалвани съдебни актове; отменените или обезсилени съдебни актове, изцяло или частично, и основанията за това“ – 5 точки.
2.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Станимир Христов Христов – съдия в Административен съд – Бургас.
2.4. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ – 99 (деветдесет и девет) точки, на Станимир Христов Христов - съдия в Административен съд – Бургас.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОТНОСНО: Заявление от Светозар Любомиров Георгиев - съдия в Районен съд - Бяла Слатина, и от Ивайло Генов Йорданов - съдия в Районен съд - Ихтиман, за преместване по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Светозар Любомиров Георгиев - съдия в Районен съд - Бяла Слатина на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман, и Ивайло Генов Йорданов - съдия в Районен съд – Ихтиман, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС“, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.2. ВЪЗЛАГА на преместените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, както и да изготвят актовете по обявените за решаване дела.
4.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Андрей Красимиров Георгиев - съдия в Софийския районен съд.
4.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Андрей Красимиров Георгиев - съдия в Софийския районен съд.
5.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Тинка Атанасова Косева – съдия в Административен съд – Варна.
5.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Тинка Атанасова Косева – съдия в Административен съд – Варна.
6. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Христов Режев - съдия в Районен съд - Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентин Тодоров Пушевски – съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росина Николаева Дончева - съдия в Окръжен съд - София, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Искра Кирилова Трендафилова – съдия в Районен съд - Разлог, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. ОТНОСНО: Предложение от Вероника Имова и Красимир Шекерджиев, членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, за промяна на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/04.10.2016 г., изм. и доп. с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 36/20.11.2018 г. и Протокол № 2/22.01.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в частта относно необходимия кворум за провеждане на заседанията й, както и необходимото мнозинство за вземане на решения, като:
10.1.1. В чл. 5, ал. 2 текстът „с мнозинство повече от половината от общия брой членове на Комисията“ се заменя с израза „с мнозинство повече от половината от утвърдените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет членове на Комисията“, като разпоредбата добива следната редакция:
„Чл. 5 (2) Решението за избор на председател и заместник-председател се взема с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от утвърдените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет членове на Комисията“.
10.1.2. В чл. 13, ал. 1 текстът „повече от половината от общия брой на членовете от състава“ се заменя с израза „повече от половината от утвърдените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет членове от състава“, като разпоредбата добива следната редакция:
„Чл. 13 (1) Комисията заседава, ако присъстват повече от половината от утвърдените с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет членове от състава“.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

11. ОТНОСНО: Откриване на процедура за преместване на един съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Добрич в Районен съд – Перник

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОТКРИВА процедура за преназначаване на 1 (един) съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Добрич в Районен съд – Перник.
11.2. УКАЗВА на административния ръководител на Районен съд – Добрич, че следва надлежно (с отразяване на дата и полагане на подпис от съответния съдия) да уведоми съдиите в органа за решението по т. 11.1 и за възможността в седемдневен срок от получаването му да подадат заявления с мотиви за участие в откритата процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Районен съд – Перник.
12. ОТНОСНО: Оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Провадия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог, считано от датата на вземане на решението.
12.2. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Провадия, считано от датата на вземане на решението.
12.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 21.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА
13. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители на Окръжен съд – Търговище и Районен съд – Велико Търново

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
Окръжен съд – Търговище: 26.11.2019 г.
Районен съд – Велико Търново: 26.11.2019 г.
 

Закриване на заседанието – 11.35 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на: 06.11.2019 г.

 
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд