Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Красимир Конов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Варна

6 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“  Красимир Маринов Конов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Варна. Другият кандидат Радослав Богомилов Лазаров – и. ф. административен ръководител и заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна получи 2 гласа в своя подкрепа.

Прокурор Конов има над 21 години юридически стаж. Бил е следовател в Окръжна следствена служба – Варна от 08.07.1998 г. до 20.03.2000 г., след което до 28.04.2005 г. заема длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Варна. От 29.04.2005 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, като от 06.10.2015 г. е назначен на длъжност „заместник-окръжен прокурор“. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 30/27.09.2019 г. е определен за и.ф. административен ръководител-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Варна.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Конов залага като приоритет – подобряване качеството на прокурорската работа и осигуряване на положителни резултати в дейността на прокуратурата, в условията на приемственост и развитие на добрите практики. Основните цели на кандидата са усъвършенстване дейността на Окръжната прокуратура, повишаване на ефективността и ефикасността ѝ; подобряване на срочността при разследването; повишаване качеството на прокурорските актове; повишаване на активността на прокурорите; утвърждаване и развитие на добрите колегиални отношения. Прокурор Конов заяви, че ще „гарантира прозрачно и предвидимо управление, почиващо на базата на справедливо управление“.

Пред членовете на Прокурорската колегия кандидатът акцентира върху предприемането на мерки за изравняване на натовареността между отделните прокурори и следователи; подобряване качеството и срочността на разследване по образуваните досъдебни производства, усъвършенстване на екипния принцип на разследване и подобряване качеството на прокурорските актове, внасяни в съда. Посочени бяха резервите за намаляване на делата, които са на производство повече от три години, вкл. чрез по-активното ангажиране на следователите от Окръжния следствен отдел, посредством разпределянето на дела по пътя на възлагането и приложение на чл. 194, ал. 1, т. 4 от НПК от административния ръководител на окръжната прокуратура, създаването на допълни специализирани групи, както и чрез използване на националната експертна мрежа към НСлС.

Посочено бе, че ще бъде създадена организация за тясно взаимодействие между наблюдаващия прокурор и разследващия орган по всяко конкретно дело, както и на съвместни екипи от прокурори, разследващи органи, оперативни работници, митнически инспектори или служители от контролен орган. Наред с повишаване на мотивацията и квалификацията на магистратите и служителите се предвижда и активизиране дейността по самосезиране по информации от медиите, при наличие на данни за порочни практики, както и извършени престъпления. Коментирани бяха заложените мерки по отношение на ефективността на дейността на районните прокуратури чрез контролно-ревизионната дейност и регулярно провеждане на тематични проверки, при констатирани слабости в дейността по определено направление.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Огнян Дамянов, Пламена Цветанова и Светлана Бошнакова във връзка с приложимите мерки за подобряване на ниските стойности по показателите за съотношението между решените по същество дела спрямо наблюдаваните, както и на внесените в съд дела спрямо решените; предприемането на организационни мерки и прилагането на правомощията на административния ръководител за ангажиране на дисциплинарна отговорности или поощряване; наличието на затруднения във връзка с реформата на съдебната карта, решаването на проблема със сградния фонд;

Кандидатурата на прокурор Конов бе подкрепена от Огнян Дамянов, който посочи, че той повече от две години успешно ръководи Районна прокуратура – Варна, като е успял да подобри дейността на прокуратурата и да възстанови нормалността във взаимоотношенията със Окръжна и Апелативна прокуратура – Варна. Отчетено бе, че прокурор Конов притежава необходимия административен капацитет да ръководи окръжната прокуратура, познава добре дейността на районната, окръжната и апелативната прокуратура, познава проблемите в окръжната прокуратура и има желание и възможност да постигне тяхното преодоляване.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд