Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Иван Петков Деев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово

6 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри,  на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ Иван Петков Деев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощрение на следовател Деев  е направено от Надежда Желева – административен ръководител - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Габрово. Посочено е, че г-н Деев е бил повече от 35 години следовател в Габровски съдебен район, като е заемал ръководните длъжности – заместник ръководител и заместник –директор на Окръжна следствена служба – Габрово в периода от 1998 г. до 2009 г.  

Отчетено е, че при изпълнение на служебните си задължения следовател Деев е доказал висок професионализъм и лични нравствени качества, отличава се като „компетентен и квалифициран магистрат, справедлив, безпристрастен и независим, при вземане на решения, и разследване на възложените му дела“. През последните години следовател Деев е разследвал дела за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, като постига високо качество на разследване при минимален брой на върнатите дела, и трайно е постигнал едни от най-високите резултати в Окръжния следствен отдел.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Прокурорската колегия освободи Иван Петков Деев от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово, считано от 08.11.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд