Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Сашо Станчев Иванов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура

6 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри,  на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ Сашо Станчев Иванов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Следовател Иванов е поощрен по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител – градски прокурор на гр. София, която сочи, че г-н Иванов „се ползва с репутация на честен, достоен и коректен магистрат. Притежава отлична професионална подготовка и висок морал“, отличава се с „прецизност, инициативност и мотивираност“. Той има над 24 години юридически стаж на длъжност „следовател“. През дългогодишния си професионален стаж е пример за високи нравствени качества, като активната му работа спомага за утвърждаване авторитета на институцията, не е допуснал каквито и да било действия, които биха могили да компрометират честта на магистрата в професията и обществото.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Прокурорската колегия освободи Сашо Станчев Иванов от заеманата длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 11.11.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд