Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие обобщена справка за усвоените средства по проекти по ОПДУ на ВСС към 30.09.2019 г.

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 30.09.2019 г. Справката за получените и изразходените средства по ОПДУ ще бъде предоставена на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ за приобщаването ѝ към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.

Справката показва, че бюджетът по 8 проекта възлиза на 8 169  857 лв.,  трансферираните средства са в размер на 1 282 857,50 лв., а изразходваните средства към момента възлизат общо на 2 164 412 лв.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд