Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да преупълномощи председателите на Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Хасково и Районен съд - Шумен във връзка с инвестиционни намерения

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС, в качеството му на възложител по Закона за устройство на територията, да преупълномощи административните ръководители на Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Хасково и Районен съд - Шумен да представляват ВСС пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружество, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, договори с експлоатационните дружества и други във връзка с инвестиционните намерения, съответно за „Изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната инсталация и надграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност“ – Съдебна палата, гр. Пазарджик“; за присъединяване на Съдебната палата в гр. Хасково към газоразпределителната мрежа в града; за обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуващата сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд