Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители за участие в семинар на ЕМСС и работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidence with e-CODEX“

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова Драгомир Кояджиков за участие в семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за оценяването на съдии, за периода 4-7 декември 2019 г., в гр. Рим, Италия.

Семинарът е част от целта за насърчаване на достъпа до справедливи и безпристрастни съдилища и за по-нататъшното прилагане на насоките и стандартите на ЕМСС в областта на независимостта, ефикасността и качеството на правосъдието. Преди провеждането на събитието ще бъде организирано предварително проучване, което ще направи преглед на текущото състояние в различните държави членки.

Във връзка с предстояща работна среща в периода 19-20.11.2019 г. в гр. Хага, Нидерландия, между партньорските институции по проект „Electronic Xchange of e-Evidence with e-CODEX“ по Програма „Правосъдие“ на Европейската комисия, Пленумът на Висшия съдебен съвет предлага на главния прокурор на Република България да командирова г-н Георги Бончев, директор на дирекция „ИОТ“ при АГП.

Възложено е на главния секретар на ВСС да командирова за участие в работната среща г-жа Анелия Чомакова, главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“.

Проектът е насочен към осигуряване на възможност на държавите членки на ЕС да обменят Европейски заповеди за разследване и свързаните електронни доказателства. Проектът се реализира съвместно от 17 партньора – представители на държави-членки на ЕС. Висшият съдебен съвет е определен като компетентна и водеща институция относно участието на България в проекта, с решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/22.06.2017 г., т. 31.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд