Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на органи на съдебната власт

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието (НИП) за 2019 г. с цел възстановяване на отпуснати средства за осигуряване на възнагражденията, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 4 кандидати за младши магистрати, отложени за випуск 2020/2021 г. Извършени бяха вътрешнокомпенсирани промени в рамките на утвърдения бюджета на НИП за осигуряване на средства за изплащане на допълнителни месечни възнаграждения за постоянните преподаватели в размер на по една минимална работна заплата за по десет месеца и за изплащане на трудови възнаграждения.

Пленумът на ВСС намали бюджета за 2019 г. на Административен съд – Пазарджик с 1000 лв., отпуснати във връзка с изготвянето на документацията по ЗОП за строителен и инвеститорски контрол и увеличи със същата сума ,езерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. Намален бе бюджета на Районен съд – Ботевград с 32 078 лв., като съответно бе увеличен неразпределения резерв по параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. Средствата са били предвидени за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ на съдебен служител, за който заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение e отменена, съгласно решение на Комисия „Съдебна администрация“ – СК и заповед на административния ръководител от м. октомври 2019 г. 

Увеличен е бюджета на Софийски градски съд с 8 000 лв. за осигуряване на финансови средства за представителни разходи във връзка с честване на 60 години от създаването на съда през м. ноември 2019 г., както и с допълнителни средства за закупуване на копирна машина за звено „Съдии по вписванията“. Увеличени са лимитите на утвърдените разходи за представителни цели – с 900 лв. на Районен съд – Пловдив и с 973 лв. на Окръжен съд – Пловдив, в рамките на утвърдените бюджети за 2019 г., във връзка с проведеното на 01.11.2019 г. честване по повод 140 години от създаването на съдилищата.

Извършени са корекции по бюджетите на административните съдилища с цел осигуряване на средства за внедряване на допълнителен модул към САС „Съдебно деловодство“ за осъществяване на електронен обмен на данни с Единния портал за електронно правосъдие. Общо с 3 300 лв. ( с по 660 лв.) бяха увеличени бюджетите на административните съдилища в градовете Видин, Враца, Добрич, Кюстендил и Разград. 

Извършена е корекция по бюджета на Административен съд – Бургас за закупуване на 1 бр. дисков масив, 4 бр. твърди дискове, 5 бр. компютърни конфигурации и 5 бр. ОЕМ лицензи за операционна система; на Административен съд – Хасково за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация, с включен ОЕМ лиценз, закупуване на принтер и обзавеждане на работно място за един магистрат.

Дадено е съгласие за корекции по бюджета на Районен съд – Бургас за изграждане на локална мрежа, закупуване на сървър висок клас и устройство за мрежово съхранение на данни, както и закупуване на две мултифункционални устройства и софтуерен лиценз MS Windows сървър 2016 г. Увеличен е бюджетът на Районен съд – Бяла за закупуване на два броя скенери; на Окръжен съд – Ловеч за оборудване на работно място на новоназначен служител „Връзки с обществеността“; на Окръжен съд – Габрово за закупуване и монтаж на климатик за съдебна зала; на Административен съд – Стара Загора за обзавеждане на две работни помещения за един магистрат и един съдебен служител; на Районен съд – Разград за закупуване на четири броя бар-код четец.  

С цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината са увеличени бюджетите на Районен съд – Средец с 5000 лв.; на Районен съд – Чепеларе  с 3000 лв.; на Районен съд – Карлово с 8 200 лв.; на Районен съд – Балчик с 5 800 лв.; на Районен съд – Добрич с 24 000 лв. 

Бюджетът на Районен съд – Несебър е увеличен във връзка с изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и преводачи, за изплащане на облекло и недостиг на СБКО на новоназначени съдебни служители, както и за закупуване на 2 броя барабанни модули за копирни машини. Увеличен е бюджетът на Районен съд – Кула с 400 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица, както и на Районен съд – Елхово с 22 000 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица по образуваните дела за положен нощен труд от служители на ГД „Гранична полиция“ и ОД на МВР - Елхово. Бюджетът на Районен съд – Сливница бе увеличен с 15 000 лв. за осигуряване на средства за покриване на извънредния и непредвиден разход за заплащане на държавна такса и адвокатско възнаграждение, както и текущи разходи до края на годината.

Увеличен е бюджета на Районен съд – Елена с 4000 лв. за текуща издръжка до края на годината, както и с 1000 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и извършени услуги с личен труд. 

Увеличен е бюджета на Административен съд – Добрич за покриване на неотложни текущи разходи, в т. ч.  за задължителни прегледи на очите и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи.

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по параграфи „Издръжка“ и „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд