Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решения във връзка с преместване на членовете на КАК – СК и служители от АВСС в служебни помещения

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет измени определените срокове в решението си по т. 12 от протокол № 19 от 25 юли 2019 г. за преместване в сградата на ул. „ Г. С. Раковски“ № 185 на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия. Срокът за преместване е удължен до 21.05.2020 г. В същия срок ще бъдат преместени в сградата на ВСС служителите от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, които са настанени на ул. „Княз Борис I“ № 156. В тази връзка представляващия ВСС бе упълномощен да подпише анекс към сключения договор за наем на ползвания недвижимия имот, за продължаване срока на договора с шест месеца, считано от 22.11.2019 г.

След проведен дебат Пленумът на Висшия съдебен съвет не даде съгласие за удължаване срока на настаняването в недвижим имот – частна собственост, представляващ апартамент № 12, намиращ се в гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 12, ет. 3 на г-жа Женя Димитрова, в качеството й на член на Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС. Съдия Димитрова е избрана за втори мандат като член на КАК.

Съгласно Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди, в едногодишен срок от приемането им членовете на КАК към ВСС избират ведомствени жилища от наличния жилищен фонд, съдия Димитрова е отказала да бъде настанена във ведомствен апартамент.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд