Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС инициира процедури по обявяване на недвижими имоти в градовате Ямбол и Стара Загора за имоти - публична държавна собственост

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за започване на процедури по обявяване на недвижими имоти - частна общинска собственост в гр. Ямбол, ул. "Бяло море" № 1 и в гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методий Кусев" № 33, за имоти - публична държавна собственост, по реда на чл. 6, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 5, ал. 1 от ППЗДС. Имотите се използват от Окръжна прокуратура - Ямбол и Окръжен съд - Стара Загора. Според чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, имотите - частна държавна собственост, които след предоставянето им за управление от областния управител са придобили качество на имоти - публична държавна собственост, се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от ЗДС публична собственост са имотите предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им.

Пленумът на ВСС измени и допълни решението си по т. 35 от Протокол № 9/09.03.2017 г., като възложи на председателя на Окръжен съд - Стара Загора да стопанисва посочения имот.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд