Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Т. Т. 56, 57, 58 Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да предприеме действия за закупуване на сграда за органите на съдебната власт в гр. Балчик и актуализира разпределението на ползваните сгради от ОСВ

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да направи предложение чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство до Министерски съвет, за предприемане на действия за закупуване на недвижим имот в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, за нуждите на органите на съдебната власт, за сумата от 2 048 448 лв. с ДДС. Средствата за закупуване на имота ще бъдат осигурени от бюджета на съдебната власт.

Представляващият ВСС бе упълномощен да сключи договор/нотариален акт за покупка на недвижимия имот, с право да преупълномощава трети лица, след получаване на Решение на Министерски съвет.

Към настоящия момент в сградата се помещават Районен съд – Балчик, Районна прокуратура – Балчик и Агенция по вписванията.

Пленумът на Висшия съдебен съвет актуализира разпределението при ползването на сградите от органите на съдебната власт във връзка с първия етап от реформата на съдебната карта - закриването на 11 районни прокуратури от 01.01.2019 г., както и предстоящото закриване на 28 районни прокуратури от 01.01.2020 г.  С решение на Пленума на ВСС недвижимите имоти ползвани от Териториалните отделения се предоставят за ползване от съответните Окръжни прокуратури. В тази връзка бе актуализирано разпределението на ползването на помещенията в сградата на Съдебна палата – Брезник, като решението е изпратено на административния ръководител на Районен съд – Брезник – за сведение и изпълнение, на главния прокурор на Република България – на разпореждане и на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник – за сведение.

Пленумът на Висшия съдебен съвет актуализира разпределението на ползването на помещенията в съдебните сгради на районните прокуратури, които ще да бъдат закрити от 01.01.2020 г., като съответните административни ръководители на окръжните прокуратури приемат сградния фонд на закритите прокуратури.

Представляващият ВСС бе упълномощен да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за бъзвъзмездно предоставяне в управление на ВСС на помещенията ползвани от закритата Районна прокуратура в Елхово.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд