Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази становище, че проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление създава предпоставки за нарушаване на независимостта на съдебната власт

7 ноември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище, че проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление създава предпоставки за нарушаване на независимостта на съдебната власт,  гарантирана от чл.117 от Конституция на Република България, доколкото същият би повлиял приемането на решения свързани с управлението и развитието на електронните информационните системи, и електронните информационни масиви от данни свързани с дейността органите на съдебната власт. Предложени са следните редакционни изменения в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление:

-        Навсякъде в законопроекта думите „органите на съдебната власт“ се заличават;

-        В §1, т. 3, с който се създава нова ал. 4 на чл. 1, преди думите „Министерството на отбраната“ се добавят „органите на съдебната власт“.

Информационните системи на съдебната власт не са затворени само в рамките на вътрешната си дейност, но са свързани с гражданите и административните органи чрез предоставянето на административни услуги по електронен път, както и с обмен на електронни документи.

Висшият съдебен съвет е взел решение в сходен смисъл по повод постъпил за становище ЗИД на ЗЕУ през 2015 г.  С решение по т. 55 от протокол № 8/11.02.2016 г., Висшият съдебен съвет е съгласувал законопроекта със забележка в чл. 7г да се създаде нова ал. 7 със следния текст: „Разпоредбите на този член не се прилагат по отношение на органите на съдебната власт.“ В мотивите за приемане на решението се посочва, че бюджетът на съдебната власт е независим. Посредством осъществяването на контрол върху бюджетния процес на органите на съдебната власт се нарушава чл. 117 от Конституцията на Република България прокламиращ независимостта на съдебната власт и нейния бюджет.

        

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд