ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
12 ноември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. Проект на решение по молбата на Николина Георгиева Янчева за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Проект на решение по заявлението на Димитринка Емилова Купринджийска за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител“ на Районен съд – Исперих и назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Исперих на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Исперих.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Пирдоп поради изтичащ на 13.11.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Варна поради изтичащ на 19.11.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Стара Загора поради изтичащ на 19.11.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Крумовград поради изтичащ на 20.11.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Разград поради изтичащ на 21.11.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Бяла поради изтичащ на 24.11.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Решение № 14235/24.10.2019 г. по адм. дело № 13685/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по искане на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за допълване на Решение № 7762/23.05.2019 г., постановено по адм. дело № 13685/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Решение № 14574/30.10.2019 г. по адм. дело № 1418/2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалби на Стоян Атанасов Германов против решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 4.2 от Протокол № 3/29.01.2019 г. и по т. 4.2 от Протокол № 4/05.02.2019 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по заявлението на Красимира Иванова Николова – Петрова – съдия в Районен съд – Горна Оряховица, за прекратяване на откритата, с решение на КАК-СК по Протокол № 32/04.10.2019 г, т. Р-14.2, процедура по извънредно атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за извънредно атестиране на Магдалина Стефанова Иванова – съдия в Апелативен съд – Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за повишаване на Валентина Жекова Кърпичева – Цинцарска – съдия в Окръжен съд – Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
* * * * *
15. Проект на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет и член на работна група
* * * * *
16. Становище от Георги Чолаков, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Олга Керелска и Красимир Шекерджиев, членове на работната група, създадена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 43 от Протокол № 34/22.10.2019 г.
17. Предложение от членовете на работна група, създадена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 34/22.10.2019 г., т. 43, относно освобождаване от длъжност „съдия“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
* * * * *
18. Доклад относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България.
Внасят: Даниела Марчева и Боян Новански – членове на Висшия съдебен съвет

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

19. Проект на решение за приемане на доклад от Милена Костова – Колева – административен ръководител на Районен съд – Стара Загора, и Илияна Ферева – Зелева – административен ръководител на Районен съд – Девин, от участие в VII Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“, в периода 09 – 12.10.2019 г., в гр. Будапеща, Унгария.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ


Публикуван на:
8 ноември 2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд