КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 26
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 7 НОЕМВРИ
2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВА: Цветинка Пашкунова
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9,37 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
66. Проект на решение относно съгласие за съвместно сътрудничество с Международния институт за наказателно правосъдие и права на човека в Сиракуза.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
67. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на районните прокуратури по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Исперих

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението.
1.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Исперих, считано от датата на вземане на решението.
2. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на Софийски районен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Карлово, считано от датата на вземане на решението.
2.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Тутракан, считано от датата на вземане на решението.
2.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Трън, считано от датата на вземане на решението.
2.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Тетевен, считано от датата на вземане на решението.
2.5. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 4 (четири) щатни длъжности „съдия“ в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

3. ОТНОСНО: Изготвяне на Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г., с приложена финансова обосновка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА Проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г., с приложена финансова обосновка.
3.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише финансовата обосновка към Проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
3.3. Проектът на Постановление на Министерския съвет, с приложена финансова обосновка да бъде изпратен на министъра на правосъдието.

4. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2019 г.
4.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
5. ОТНОСНО: Промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г. на основание ПМС № 255/10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. Извършва промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание ПМС № 255/10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г., както следва:
I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С 1 000 000 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Текущи разходи 1 000 000 лв.
в т.ч. по органи на съдебната власт:
Съдилища на Република България 1 000 000 лв.
II. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 1 000 000 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 000 000 лв.
5.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд с 347 200 лв. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, на основание ПМС № 255/10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. за обезпечаване изплащането на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.
5.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Специализиран наказателен съд с 652 800 лв. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“, на основание ПМС № 255/10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. за обезпечаване изплащането на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.
5.4. На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси да се уведоми министъра на финансите за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
6. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2019 г. – възстановяване на отпуснати средства за осигуряване на възнагражденията на 4 кандидати за младши магистрати, отложени за випуск 2020 г./2021 г., както следва:
6.1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на Националния институт на правосъдието с 18 883 лв.
6.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на Висш съдебен съвет с 18 883 лв.
6.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2019 г. – възстановяване на отпуснати средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 4 кандидати за младши магистрати, отложени за випуск 2020 г./2021 г., както следва:
6.2.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Националния институт на правосъдието с 6 194 лв.
6.2.2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Висш съдебен съвет с 6 194 лв.
6.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета за 2019 г. на Националния институт на правосъдието, с цел осигуряване на средства за изплащане на допълнителни месечни възнаграждения за постоянните преподаватели на НИП в размер на по една минимална работна заплата за по десет месеца /решение по т. 6 от протокол № 113/08.07.2019 г. на УС на НИП/, както следва:
6.3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 10 000 лв.
6.3.2. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 10 000 лв.
6.3.3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ с 20 000 лв.
6.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета за 2019 г. на Националния институт на правосъдието, с цел осигуряване на средства за изплащане на трудови възнаграждения /недостиг свързан със завърнал се от отпуск за отглеждане на дете служител/, както следва:
6.4.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ с 6 000 лв.
6.4.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 6 000 лв.
7. ОТНОСНО: Информация от председателя на Административен съд гр. Пазарджик за промяна по бюджета на съда за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. НАМАЛЯВА бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка“ с 1 000 лв., отпуснати във връзка с изготвянето на документацията по ЗОП за строителен и инвеститорски контрол.
7.2. УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. с 1 000 лв.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Специализиран наказателен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, с цел осигуряване на средства в размер на 6 046 лв. за изплащане на облекло на новоназначени служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
Мотиви:
При разработването на бюджета за 2019 г. на Специализиран наказателен съд са заложени средства за изплащане на облекло на съдебни служители в отпуск по майчинство.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 60 години от създаването на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски градски съд за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 8 000 лв., с цел осигуряване на финансови средства за представителни разходи във връзка с честване на 60 години от създаването на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
10. ОТНОСНО: Корекции по бюджетите на административните съдилища за 2019 г., с цел осигуряване на средства за внедряване на допълнителен модул към САС „Съдебно деловодство“ за осъществяване на електронен обмен на данни с Единния портал за електронно правосъдие

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и административните съдилища за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на допълнителен модул към САС „Съдебно деловодство“ за осъществяване на електронен обмен на данни с Единния портал за електронно правосъдие, както следва:
10.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 300 лв.
10.1.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Видин с 660 лв.
10.1.3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Враца с 660 лв.
10.1.4. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Добрич с 660 лв.
10.1.5. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Кюстендил с 660 лв.
10.1.6. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Разград с 660 лв.
10.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешномпенсирана промяна по бюджета на административните съдилища за 2019 г., с цел осигуряване на средства за внедряване на допълнителен модул към САС „Съдебно деловодство“ за осъществяване на електронен обмен на данни с Единния портал за електронно правосъдие, както следва:
10.2.1. НАМАЛЯВА бюджета на административните съдилища за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 280 лв., съгласно Приложение № 1.
10.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на административните съдилища за 2019 г. по § 53-00„Придобиване на НДА“ с 5 280 лв., съгласно Приложение № 1.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой дисков масив, 4 броя твърди дискове, 5 броя компютърни конфигурации и 5 броя ОЕМ лицензи за операционна система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2019 г., с цел осигуряване на средства общо 6 867 лв., в т.ч. за закупуване на 1 брой дисков масив /1 887 лв./ и 5 броя компютърни конфигурации /4 980 лв./, както следва:
11.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 867 лв.
11.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Бургас с 6 867 лв.
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя твърди дискове, както следва:
11.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 951 лв.
11.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Бургас с 951 лв.
11.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 5 броя ОЕМ лицензи за операционна система Windows 10 Pro 64 bit Eng, както следва:
11.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 500 лв.
11.3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Бургас с 1 500 лв.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация с ОЕМ лиценз и 1 бр. принтер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Хасково за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация с включен ОЕМ лиценз, както следва:
12.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 349 лв.
12.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Хасково с 1 349 лв.
12.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Хасково за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой принтер, както следва:
12.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 239 лв.
12.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Хасково с 239 лв.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изграждане на локална мрежа и за закупуване на 1 брой сървър висок клас, софтуерен лиценз MS Windows сървър 2016, 1 брой устройство за мрежово съхранение на данни (сторидж), 1 брой копирна машина и 1 брой МФУ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Бургас за 2019 г. с 14 468 лв., от които 1 482 лв. за изграждане на локална мрежа, 11 700 лв. за закупуване на 1 брой сървър висок клас и 1 286 лв. за закупуване на 1 брой устройство за мрежово съхранение на данни (сторидж), както следва:
13.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 14 468 лв.
13.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Бургас с 14 468 лв.
13.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Бургас за 2019 г. с 1 472 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой софтуерен лиценз MS Windows server 2016, както следва:
13.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 472 лв.
13.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Бургас с 1 472 лв.
13.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Бургас за 2019 г. с 674 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой МФУ, както следва:
13.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 674 лв.
13.3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Бургас с 674 лв.
13.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Бургас за 2019 г. с 5 892 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционално устройство Konica Minolta Bizhub, както следва:
13.4.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 892 лв.
13.4.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Бургас с 5 892 лв.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Бяла за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя скенери, както следва:
14.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 740 лв.
14.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Бяла с 4 740 лв.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на копирна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой копирна машина Xerox AltaLink B8065 /скорост 65 ppm A4/, както следва:
15.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 10 380 лв.
15.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Специализиран наказателен съд с 10 380 лв.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за закупуване на оборудване за работно място на новоназначен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Ловеч по § 10-00 „Издръжка“, с цел осигуряване на средства в размер общо на 1 530 лв. за оборудване на работно място на новоназначен служител „Връзки с обществеността“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Габрово и Висш съдебен съвет за 2019 г. с 1 830 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за съдебна зала /BTU 20000/ в това число монтаж – 180 лв., демонтаж – 100 лв. и използване на подемно съоръжение – 60 лв., както следва:
17.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 830 лв.
17.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Габрово с 1 830 лв.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, преводачи, облекло на новоназначени съдебни служители и СБКО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Несебър по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 4 980 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители, възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и преводачи и недостиг на СБКО за новоназначените служители.
Средствата в размер на 4 980 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на мебели за оборудване на две работни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“, с цел осигуряване на средства в размер общо на 4 128 лв. за обзавеждане на две работни помещения за един магистрат и един съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на мебели за обзавеждане на едно работно помещение за магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка“, с цел осигуряване на средства в размер общо на 2 185 лв. за обзавеждане на едно работно място за един магистрат.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя барабанни модули

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Несебър за 2019 г. с 407 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя барабанни модули, както следва:
21.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 407 лв.
21.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Несебър с 407 лв.
22. ОТНОСНО: Предложение от председателите на Районен съд гр. Пловдив и Окръжен съд гр. Пловдив за увеличение на лимита за представителни разходи за честване на 140 годишен юбилей

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде увеличен лимита на утвърдените разходи за представителни цели с 900 лв. на Районен съд гр. Пловдив, в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г., за честване на 140 годишен юбилей.
22.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде увеличен лимита на утвърдените разходи за представителни цели с 973 лв. на Окръжен съд гр. Пловдив, в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2019 г., за честване на 140 годишен юбилей.
23. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд гр. Ботевград за промяна по бюджета на съда за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Ботевград за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 32 078 лв.
23.2. УВЕЛИЧАВА Неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г. с 32 078 лв.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 5 000 лв., с цел осигуряване на средства за текущи разходи /ел. енергия, възнаграждения на вещи лица, пощенски и телекомуникационни услуги и др./ до края на годината.
Средствата в размер на 5 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Чепеларе по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 3 000 лв. с цел осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Средствата в размер на 3 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Карлово с 8 200 лв. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка до края на годината, поради недостиг.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Кула за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 400 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Елхово с 22 000 лв. по § 10-00 „Издръжка“ за изплащане на възнаграждения на вещи лица по образуваните дела за положен нощен труд от служители на ГД „Гранична полиция“ и ОД на МВР – Елхово.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица, извършени услуги с личен труд и текущи разходи до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

29.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елена за 2019 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 1 000 лв., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и извършени услуги с личен труд.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
29.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Елена с 4 000 лв. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка до края на годината, поради недостиг.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 4 бр. бар – код четец

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Разград по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 552 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на четири броя бар - код четец.
Средствата в размер на 552 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с 3 628 лв. за покриване на неотложни текущи разходи до края на 2019 г., в т.ч. за задължителни прегледи на очите и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи.
Средствата в размер на 3 628 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Балчик по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 5 800 лв., с цел осигуряване на средства за текущата издръжка на съда до края на годината.
Средствата в размер на 5 800 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 24 000 лв., с цел осигуряване на средства за текущата издръжка на съда до края на годината.
Средствата в размер на 24 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
34. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Сливница за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 15 000 лв., с цел осигуряване на средства за покриване на извънредния и непредвиден разход за заплащане на държавна такса и адвокатско възнаграждение, както и текущи разходи до края на годината.
Средствата в размер на 15 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2019 г. с 2 250 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой копирна машина, както следва:
35.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 250 лв.
35.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ в т.ч. § 52-03 „Придобиване на друго оборудване и съоръжения“ на Софийски районен съд с 2 250 лв.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
40. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОА/У – 1901 в Софийски районен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Софийски районен съд.
40.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Софийски районен съд за изпълнение на препоръките от одитния доклад.
Разни
41. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2019 г.
42. ОТНОСНО: Писмо от Министъра на вътрешните работи за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Ситроен С4 с рег. № СН 4262 АТ, числящ се на Административен съд гр. Сливен

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд гр. Сливен да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Ситроен С4 с рег. № СН 4262 АТ на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на ОД на МВР – Сливен.
43. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III - то тримесечие на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

43.1. Одобрява разходите за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за III - то тримесечие на 2019 г.
43.2. Приема за сведение информацията на Председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III - то тримесечие на 2019 г.
43.3. Приема за сведение информацията за членовете на Висшия съдебен съвет участващи и в управлението и/или изпълнението на дейности по европейски и международни програми от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III - то тримесечие на 2019 г.
44. ОТНОСНО: Обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.09.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

44.1. Приема за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.09.2019 г.
44.2. Предоставя на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ Обобщена справка за получените и изразходвани средства по ОПДУ на Висшия съдебен съвет в качеството му на бенефициент към 30.09.2019 г., за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.
45. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали - застраховане” АД

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане“ АД за регистрираните застрахователни събития, отказани и изплатените застрахователни суми по предявени претенции по сключен договор № ВСС - 14770/06.11.2017 г. с Висшия съдебен съвет за периода 01.07.2019 г. - 30.09.2019 г.
46. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Националния институт на правосъдието, с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Стефан Стамболов“ № 4

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

46.1. ОДОБРЯВА финансовата обосновка за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост от Министерството на здравеопазването на Висшия съдебен съвет и изграждането на учебен център с кампус и административна сграда за обезпечаване на администрацията и обучителната дейност на Националния институт на правосъдието.
46.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише финансовата обосновка за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост от Министерството на здравеопазването на Висшия съдебен съвет и изграждането на учебен център с кампус и административна сграда за обезпечаване на администрацията и обучителната дейност на Националния институт на правосъдието.
46.3. Финансовата обосновка да се изпрати на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
47. ОТНОСНО: Проект на решение за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ от Инвестиционната програма на ВСС за 2019 г. към 30 септември 2019 г. във връзка с актуализирани сметни стойности

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г., Приложение „Сметни стойности и разчети за финансиране на капиталовите разходи и трансфери през 2019 г.“.
48. ОТНОСНО: Проект на решение за започване на процедура по обявяване на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Ямбол, за имот – публична държавна собственост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за започване на процедура по обявяване на недвижим имот – частна държавна собственост, подробно описан в договор рег. № ВСС-9989/12.08.2019 г. и АЧДС № 3668/09.08.2017 г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ № 1, за имот – публична държавна собственост, по реда на чл. 6, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 5, ал. 1 от ППЗДС и положително становище рег. № ВСС-2761/30.08.2019 г. на областния управител на област Ямбол.
49. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 9/09.03.2017 г., в раздел „V. Област Стара Загора, т. 2“ и за започване на процедура по обявяване на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Стара Загора, за имот – публична държавна собственост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

49.1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението си по т. 35 от протокол № 9/09.03.2017 г. в раздел „V. Област Стара Загора, т. 2“, с което се възлага стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Пловдив, по следния начин:
„На административния ръководител – председател на Окръжен съд – гр. Стара Загора, стопанисването на недвижим имот, намиращ се в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 33, а именно: поземлен имот с идентификатор 68850.503.394 и построената в него сграда с идентификатор 68850.503.394.1.“.
49.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за започване на процедура по обявяване на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68850.503.394, подробно описан в договор с рег. № ВСС-3513/18.03.2019 г. и АЧДС № 7192/12.09.2012 г., находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 33, за имот – публична държавна собственост, по реда на чл. 6, ал. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 5, ал. 1 от ППЗДС.
50. ОТНОСНО: Проект на решение за изразяване на становище по постъпило искане от председателя на етажната собственост във връзка с газификация на блок 6А, гр. София, ж.к. Овча купел, ул. „Букет“ № 56

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

50.1. ИЗРАЗЯВА принципно съгласие относно изграждането на газова инсталация в общите части на жилищната сграда, представляваща блок 6А, гр. София, ж.к. „Овча купел“ ул. „Букет“ № 56.
Мотиви: В съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 8 от Закона за управление на етажната собственост и във връзка с чл. 387 и чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт, газифицирането на сградата е стъпка към енергийно ефективно потребление и ще допринесе за повишаване комфорта на живеещите, включително наемателите от съдебната система в блок 6А, гр. София, ж.к. „Овча купел“ ул. „Букет“ № 56.
50.2. Дължимата сума от страна на ВСС в размер на 146,00 лв., изчислена на база идеални части от общите части на сградата, да се осигури по § 51-00 „основен ремонт на ДМА“, „Разходи за такси към експлоатационни дружества и други за обекти“.
50.3. Дължимата сума по т. 50.2 да бъде изплатена от ВСС на председателя или касиера на Етажната собственост на бл. 6А, гр. София, ж.к. „Овча купел“ ул. „Букет“ № 56, след представяне на финансов документ за извършената дейност.
50.4. ИЗПРАЩА решението по т. 50.2 и т. 50.3 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, за предприемане на действия по компетентност.
50.5. ИЗПРАЩА настоящото решение на главния прокурор на Република България, за сведение и уведомяване на Етажната собственост на бл. 6А, гр. София, ж.к. „Овча купел“ ул. „Букет“ № 56.
51. ОТНОСНО: Проект на решение по молбата от Женя Димитрова – член на Комисията по атестирането и конкурсите за удължаване срока на договор за наем № ВСС-12881/02.08.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за удължаване срока на настаняването в недвижим имот – частна собственост, представляващ апартамент № 12, намиращ се в гр. София, ул. „Хан Аспарух“ № 12, ет. 3 на г-жа Женя Димитрова, в качеството й на член на Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС.
52. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/25 юли 2019 г., т. 12

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

52.1. ИЗМЕНЯ решението си по т. 12 от протокол № 19 от 25 юли 2019 г., както следва:
52.2. ПРЕМЕСТВА в сградата на ул. „Г. С. Раковски“ № 185 членовете на КАК – Съдийска колегия на ВСС.
52.3. ОПРЕДЕЛЯ срок за преместване и настаняване – 21.05.2020 г.
52.4. ПРЕМЕСТВА в сградата на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 служителите от дирекция „УССВ“ в АВСС, които са настанени на ул. „Княз Борис“ I № 156, ет. 2, вх. А, в срока по т. 52.3.
52.5. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към Договор № 55-06-010/21.11.2016г., сключен между Веселка Димитрова Василева и Висшия съдебен съвет за наем на недвижим имот, представляващ Апартамент № 5, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, ул. „Княз Борис I“ № 156, ет. 2, вх. А, състоящ се от две стаи, хол, кухня, входно и черно антре, баня – тоалетна, два килера, със застроена площ от 78 кв.м., за продължаване срока на договора с 6 /шест/ месеца, считано от 22.11.2019 г.
53. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, в качеството на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Окръжен съд – Пазарджик, да представлява ВСС, пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества във връзка с инвестиционните намерения за „Изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна палата, гр. Пазарджик“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС, в качеството на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Окръжен съд - Пазарджик, да представлява ВСС, пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, договори с експлоатационните дружества, и други във връзка с проектирането и инвестиционните намерения за „Изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна палата, гр. Пазарджик“.
54. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, в качеството на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Окръжен съд – Хасково, да представлява ВСС, пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества във връзка с инвестиционните намерения за присъединяване на Съдебна палата – Хасково, бул. „България“ № 144, към газоразпределителната мрежа в града

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС, в качеството на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Окръжен съд - Хасково, да представлява ВСС, пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, договори с експлоатационните дружества, и други във връзка с проектирането и инвестиционните намерения за присъединяване на Съдебна палата – Хасково, бул. „България“№144, към газоразпределителната мрежа в града.
55. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС, в качеството на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Районен съд – Шумен, да представлява ВСС, пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества във връзка с инвестиционните намерения за обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – гр.Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет, в качеството на възложител по ЗУТ, да преупълномощи административния ръководител на Районен съд гр. Шумен, да представлява ВСС, пред съответните държавни и общински органи, експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура, договори с експлоатационните дружества, и други във връзка с проектирането и инвестиционните намерения за обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – гр.Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1“.
56. ОТНОСНО: Проект на решение за закупуване на имот в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 43, ал. 1, чл. 43а от ЗДС, чл. 3, ал. 1 от ППЗДС и във вр. с чл. 11, ал. 2, т. 7 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация,
56.1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение по т. 46 от протокол № 12 от заседание на Пленума на ВСС, проведено на 30.05.2019 г., като т. 46 става т. 46.1. и след описанието на имота се допълва текста: „за сумата от 2 048 448 /два милиона четиридесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и осем/ лева и решението придобива следната редакция:
„46.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да направи предложение чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройство до Министерски съвет, за предприемане на действия за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, за нуждите на органите на съдебната власт, представляващ съгласно нотариален акт № 178, том II, вх. рег. 2744, дело № 337 от 2010 г. и нотариален акт № 116, том III, вх. рег. 2930, дело № 390 от 2012 г., масивна триетажна сграда със застроена площ 587 кв. м., с площ по скица 607 кв. м. с ид. № 02508.55.57.1 и сутерен с ид. № 02508.55.57.1.4 с площ по скица 607 кв. м., масивна едноетажна сграда със застроена площ 10 кв. м. с ид. № 02508.55.57.2, ведно с дворното място с площ 2995 кв. м., в което са построени сградите, представляващо поземлен имот с ид. № 02508.55.57 с площ 2943 кв. м. по кадастралната карта на гр. Балчик, за сумата от 2 048 448 /два милиона четиридесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и осем/ лева с ДДС“.
56.2. СЪЗДАВА следните точки:
„46.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да сключи договор/нотариален акт за покупка на недвижимия имот описан в т. 46.1 с ЕТ „Васил Григоров“, с право да преупълномощава трети лица, след получаване на Решение на Министерски съвет. Средствата, необходими за закупуването на имота, описан в т. 46.1. ще бъдат осигурени от бюджета на съдебната власт.“.
„46.3. За осигуряване на средствата, необходими за закупуване на имота по т. 46.1, да се актуализира поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г., като се намалят утвърдените средства за изпълнение на годишните задачи за следните обекти: „Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд –Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“, „Пристройка към Съдебната палата на 4-5 етаж за обособяване на АС - Силистра и ОЗИН“ и „Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. Драган Цанков № 4, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“.
57. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Районен съд – Брезник, ул. „Пролетарска“ № 4

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата, гр. Брезник, ул. „Пролетарска“ № 4, както следва:
На Районен съд – Брезник:
Полуподземен етаж – крило изток:
1. Стая № 1 – електрическо табло
2. Стая № 2 – склад
3. Стая № 6 – санитарно помещение
4. Стая № 7 – санитарно помещение
5. Стая № 8 – стая за отдих
6. Стая № 10 – архив
7. Стая № 11 – склад веществени доказателства
8. Стая № 12 – кабинет призовкар/чистач
Първи етаж – крило изток:
1. Стая № 1 – кабинет на съдия по вписванията
2. Стая № 2 – кабинет на държавен съдебен изпълнител
3. Стая № 7 – съдебна зала № 1
Първи етаж – крило запад:
1. Стая № 1 – кабинет деловодство съдебно – изпълнителна служба
2. Стая № 2 – съдебна зала № 2
3. Стая № 3 – кабинет каса
4. Стая № 4 – кабинет главен счетоводител
5. Стая № 5 – кабинет съдебен секретар
6. Стая № 6 – кабинет деловодство
7. Стая № 7 – адвокатска стая
8. Стая № 8 – кабинет регистратура, съдебен архивар, бюро съдимост
9. Стая № 9 – санитарно помещение
Втори етаж – крило изток:
1. Стая № 1 – свободен кабинет
2. Стая № 2 – свободен кабинет
3. Стая № 3 – свободен кабинет
4. Стая № 4 – санитарно помещение
5. Стая № 5 – санитарно помещение
6. Стая № 6 – свободна /неремонтирана/ стая
7. Стая № 7 - свободна /неремонтирана/ стая
8. Стая № 8 - свободна /неремонтирана/ стая
9. Стая № 9 - свободна /неремонтирана/ стая
10. Стая № 10 - свободна /неремонтирана/ стая
Втори етаж – крило запад:
1. Стая № 1 – свободен кабинет
2. Стая № 2 – кабинет районен съдия
3. Стая № 3 – кабинет административен секретар
4. Стая № 4 – кабинет председател
5. Стая № 5 – санитарно помещение
6. Стая № 6 – санитарно помещение
7. Стая № 7 – кабинет класифицирана информация
8. Стая № 8 – кабинет системен администратор
9. Стая № 9 – склад за техника
10. Стая № 10 – свободен кабинет
11. Стая № 11 – сървърно помещение
12. Стая № 12 – санитарно помещение
На Окръжна прокуратура – Перник, за нуждите на Териториално отделение – Брезник към Районна прокуратура Перник:
Полуподземен етаж:
1. Стая № 3 – склад веществени доказателства
2. Стая № 9 – архив
Първи етаж – крило изток:
1. Стая № 3 – кабинет деловодство
2. Стая № 4 – кабинет прокурор
3. Стая № 5 – кабинет
4. Стая № 6 – склад
5. Стая № 9 – санитарно помещение
За изпълнение на функциите на Служба по вписванията ще се ползва:
Първи етаж – крило изток:
1. Стая № 8 - кабинет
За изпълнение на функциите на Областно звено „Охрана“ ще се ползват:
Полуподземен етаж – крило изток:
1. Стая № 4 – кабинет
2. Стая № 5 – помещение за временен престой и изолация
Първи етаж – крило запад:
1. Стая № 10 – дежурен охрана /пост/

II. ИЗПРАЩА решението по т. I на административния ръководител на Районен съд – Брезник - за сведение и изпълнение, на главния прокурор на Република България – на разпореждане и на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник - за сведение.
58. ОТНОСНО: Проект на решение в изпълнение на предложение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/02.10.2019 г., т. II

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

I. Ha основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 57, ал. 2, т. 10 от ПАПРБ и решение на Прокурорската колегия по т. II от протокол № 29/02.10.2019 г.
РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет недвижими имоти – публична/частна държавна собственост, както следва:
1. На Окръжна прокуратура - Бургас:
1.1. Общо 10 /десет/ броя стаи от № 31 до № 40, прилежащ коридор и 3 /три/ броя санитарни възли на третия етаж в сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Малко Търново, ул. „Райна Княгиня” № 3, за нуждите на Териториално отделение - Малко Търново към Районна прокуратура - Бургас;
1.2. Общо 6 /шест/ броя стаи, от които 5 /пет/ работни кабинета и 1 /един/ архив, с прилежащ коридор и санитарен възел, актувани като самостоятелен обект с идентификатор 48619.502.213.1.14 на първия етаж от сграда - публична държавна собственост, находяща се в гр. Царево, ул. „Пенека” № 4, за нуждите на Териториално отделение - Царево към Районна прокуратура – Бургас.
1.3. Част от триетажна сграда - частна държавна собственост в гр.Поморие, ул. „Княз Борис I“ № 75, състояща се от: 4 /четири/ стаи и коридор на първия /надпартерен/ етаж, 5 /пет/ стаи и санитарен възел на втория етаж със ЗП - 85,55 кв.м. и 5 /пет/ стаи и санитарен възел на третия /тавански/ етаж със ЗП - 85,55 кв.м., за нуждите на Териториално отделение - Поморие към Районна прокуратура - Бургас;
1.4. Общо 34 /тридесет и четири/ помещения, от които 1 /един/ архив (бивше бомбоубежище), 1 /едно/ помещение от 38 кв.м. и 2 /два/ санитарни възела в сутерена, 26 /двадесет и шест/ кабинета, архив, 2 /две/ помещения, обособени след преграждане на коридора и терасата, и 1 /един/ склад, обособен след преграждане на фойето на третия етаж от сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Бургас, ул. „Александрова“ № 101, за нуждите на Районна прокуратура - Бургас.
2. На Окръжна прокуратура - Сливен:
2.1. Общо 4 /четири/ броя стаи на втория етаж в сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Котел, ул. „Г. С. Раковски” № 58 (за прокуратурата), за нуждите на Териториално отделение - Котел към Районна прокуратура - Сливен;
2.2. Общо 7 /седем/ броя стаи с прилежащи коридори, мокро помещение, пропуск и стълбище, актувани като самостоятелен обект с идентификатор 51809.501.1110.1.2 на втория етаж от двуетажна сграда - публична държавна собственост в гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 52, за нуждите на Териториално отделение - Нова Загора към Районна прокуратура - Сливен.
2.3. Общо 7 /седем/ стаи с №№ 305, 309А, 311, 312, 315, 316 и 317 на третия етаж от сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Сливен, пл. „Хаджи Димитър“ № 2 за нуждите на Районна прокуратура - Сливен.
3. На Окръжна прокуратура - Русе:
3.1. Общо 6 /шест/ стаи, от които 4 /четири/ стаи на втория етаж и 2 /две/ стаи, ползвани за архив, намиращи се на втори и тавански етаж от пристроената част на сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 6, кв. 176, за нуждите на Териториално отделение - Бяла към Районна прокуратура - Русе.
3.2. Общо 20 /двадесет/ помещения, от които 16 /шестнадесет/ броя стаи с №№ 1-13 и № 41, 41а, 42 на втория етаж и 4 /четири/ броя архивни помещения на таванския етаж от сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 57, за нуждите на Районна прокуратура - Русе.
3.3. Част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1683.2.1 в имот – частна държавна собственост в гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 30, за нуждите на Районна прокуратура - Русе.
4. На Окръжна прокуратура - Шумен:
4.1. Общо 8 /осем/ броя стаи, от които 6 /шест/ работни кабинета, 1 /един/ архив и сервизно помещение, намиращи се на втория етаж в новопостроеното крило към сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 80, за нуждите на Териториално отделение - Велики Преслав към Районна прокуратура - Шумен;
4.2. Общо 6 /шест/ броя стаи, от които: 5 /пет/ броя кабинети с №№ 9,10,11,12 и 13 на втория етаж и 1 /един/ архив с № 32 в сутерена, както и 2 /две/ помещения с №№ 33 и 34 в сутерена, съвместно ползвани с районния съд, от сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител”№ 31, кв. 94, УПИI, за нуждите на Териториално отделение - Нови пазар към Районна прокуратура - Шумен.
4.3. Общо 11 /десет/ помещения, от които 2 /две/ стаи за архив в сутерена, 2 /две/ стаи от първия етаж, 6 /шест/ стаи и част от коридор, обособена за деловодство на втория етаж от сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Шумен, ул. „Съединение” № 1 (за прокуратура), за нуждите на Районна прокуратура - Шумен.
4.4. Един архив на първия етаж от сграда - публична държавна собственост, находяща се в гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 15, за нуждите на Районна прокуратура - Шумен.
5. На Окръжна прокуратура - Разград:
Общо 10 /десет/ броя стаи с №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, 2 /два/ санитарни възела и коридор на втория етаж от сграда - публична държавна собственост в гр. Исперих, ул. „Въча“ № 2, за нуждите на Териториално отделение - Исперих към Районна прокуратура – Разград.
6. На Окръжна прокуратура - Силистра:
6.1. Общо 11 /единадесет/ помещения, от които: 5 /пет/ броя архиви, 5 /пет/ броя кабинети и 1 /един/ санитарен възел на втория етаж от сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 12, за нуждите на Териториално отделение - Дулово към Районна прокуратура - Силистра;
6.2. Общо 7 /седем/ броя стаи, от които /три/ кабинета с №№ 11, 11А и 14 на втория етаж и 1 /един/ архив с № 6 на приземния етаж в основната сграда, както и пристройка, състояща се от 3 /три/ стаи към Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 8, за нуждите на Териториално отделение - Тутракан към Районна прокуратура - Силистра.
6.3. Част от имот - публична държавна собственост, представляваща целия партерен етаж; 3 /три/ стаи и санитарен възел на първия етаж; 11 /единадесет/ стаи, 3 /три/ санитарни помещения и коридор от втория етаж; зала, санитарно помещение и фоайе от третия етаж на сграда в гр. Силистра, ул. „Илия Блъсков“ № 13, за нуждите на Районна прокуратура - Силистра.
7. На Окръжна прокуратура - Търговище:
7.1. Общо 5 /пет/ броя стаи и 2 /две/ сервизни помещения на трети етаж, съставляващи самостоятелен обект с идентификатор 53535.501.1779.2.4 с площ 48,97 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 53535.501.1779.2.6 с площ 161,83 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части на триетажна масивна сграда - частна държавна собственост, находяща се в гр. Омуртаг, ул. „Васил Левски“ № 2, за нуждите на Териториално отделение - Омуртаг към Районна прокуратура - Търговище;
7.2. Общо 4 /четири/ броя кабинети с N°№ 1, 2, 3 и 4, намиращи се на първия етаж и 1 /един/ гараж, краен източен, разположен в едноетажна пристройка към сградата на Съдебна палата – частна държавна собственост, находяща се в гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7, за нуждите на Териториално отделение - Попово към Районна прокуратура - Търговище.
7.3. Общо 10 /десет/ стаи, от които 9 /девет/ работни кабинета и санитарно помещение на първия етаж и 1 /едно/ паркомясто на приземния етаж от сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр.Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 1, за нуждите на Районна прокуратура - Търговище.
8. На Окръжна прокуратура - Пловдив:
8.1. Общо 8 /осем/ броя помещения, от които: 4 /четири/ архивни в сутерена с обща площ от 39,45 кв.м. и 4 /четири/ кабинета с №№ 9,10,11 и 11А с обща площ от 31,07 кв.м. на първия етаж в сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Първомай, ул. „Христо Ботев” № 13, за нуждите на Териториално отделение - Първомай към Районна прокуратура - Пловдив.
8.2. Общо 54 /петдесет и четири/ стаи, разположени както следва:
- в основната сграда: 21 /двадесет и един/ кабинета от западното и източно крило на втория етаж, 16 /шестнадесет/ кабинета на петия етаж, 10 /десет/ кабинета и 3 /три/ помощни помещения на шестия етаж, архив на осмия етаж и
- в четириетажната постройка към основната сграда: 1 /един/ кабинет на втория етаж, 1 /един/ кабинет на третия етаж, 1 /един/ склад и 1/един/ архив на четвъртия етаж, намиращи се в имот - публична държавна собственост, находяща се в гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3, за нуждите на Районна прокуратура - Пловдив.
9. На Окръжна прокуратура - Стара Загора:
9.1. Общо 11 броя помещения с обща площ 226,94 кв.м., от които:
- 8 /осем/ помещения - 3 бр. кабинети, 3 бр. канцеларии, 1 бр. архив и 1 бр. сервизно помещение, намиращи се на втори етаж,
- 3 /три/ стаи - 2 бр. кабинети и 1 бр. стая за веществени доказателства, на четвърти етаж в Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ № 1, за нуждите на Териториално отделение - Раднево към Районна прокуратура - Стара Загора.
9.2. Общо 26 /двадесет и шест/ помещения, от които 1 /един/ склад в сутерена, 20 /двадесет/ стаи с №№1-2, 4-10, 10а, 11,11а, 12-19 на първия етаж и 5 /пет/ стаи с №№ 39-42 и 47 на третия етаж от сграда - публична държавна собственост, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I” №77, за нуждите на Районна прокуратура - Стара Загора.
10. На Окръжна прокуратура - Перник:
Общо 12 /десет/ броя помещения, от които:
- 2 /две/ стаи за архив на партера в двуетажната сграда;
- 6 /шест/ работни кабинета, 1 /едно/ сървърно помещение и 2 /две/ сервизни помещения на втория етаж и 1 /една/ стая на третия етаж на триетажната пристройка;
в сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Радомир, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 22, за нуждите на Териториално отделение - Радомир към Районна прокуратура - Перник.
11. На Окръжна прокуратура - Велико Търново:
11.1. Общо 12 /дванадесет/ помещения, от които: 1 /едно/ котелно помещение в сутерена, 5 /пет/ работни кабинета, 1 /едно/ сървърно помещение и 2 /две/ санитарни помещения на първия етаж, 2 /две/ помещения за архив и 1 /едно/ помещение за склад за веществени доказателства на втория етаж в сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Елена, ул. „Й. Й. Брадати” № 2, за нуждите на Териториално отделение - Елена към Районна прокуратура - Велико Търново.
11.2. Общо 6 /шест/ стаи, от които 5 /пет/ кабинета на третия етаж и 1 /един/ кабинет в сутерена на сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 16, за нуждите на Районна прокуратура - Велико Търново.
11.3. Общо 2 /две/ стаи с №№ 16 и 17 на втория етаж от сграда № 2 – публична държавна собственост, находяща се в гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 40, за нуждите на Районна прокуратура - Велико Търново.
12. На Окръжна прокуратура - Плевен:
12.1. Общо 3 /три/ работни кабинета с №№ 5, 8 и 9 - публична държавна собственост, с обща площ 68 кв.м., намиращи се на първия етаж от сграда в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 71 (за прокуратурата), за нуждите на Териториално отделение - Кнежа към Районна прокуратура - Плевен.
12.2. Общо 9 /девет/ броя помещения и гараж, а именно: 7 /седем/ стаи с №№ 412, 413, 414, 415, 423, 424 и 425 и 2 /два/ санитарни възела на четвъртия етаж, и 1 /една/ гаражна клетка в сутерена на четириетажна административна сграда - публична държавна собственост, намираща се в гр. Левски, бул. „България“ № 58, за нуждите на Териториално отделение - Левски към Районна прокуратура - Плевен.
12.3. Общо 4 /четири/ броя стаи, както следва: 1 /едно/ помещение за архив в сутерена, съвместно ползвано с РС-Никопол, 2 /две/ работни помещения на втория етаж и 1 /едно/ работно помещение на третия етаж в сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Никопол, пл. „Европа“ № 14, за нуждите на Териториално отделение - Никопол към Районна прокуратура - Плевен.
12.4. Общо 7 /седем/ броя стаи - частна държавна собственост в сграда, находяща се в гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий“ № 1, за нуждите на Териториално отделение - Червен бряг към Районна прокуратура - Плевен.
12.5. Самостоятелен обект с идентификатор 80501.801.101.3.14 - публична държавна собственост на петия етаж от административна сграда в гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий“ № 4, за нуждите на Териториално отделение - Червен бряг към Районна прокуратура - Плевен.
12.6. Общо 15 /петнадесет/ стаи, от които 13 /тринадесет/ стаи с №№505,508,509,510,511,512,513,514,514А,520,525,528,529 на пети етаж и 2 /два/ архива в сутерена на сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 25, за нуждите на Районна прокуратура - Плевен.
13. На Окръжна прокуратура - Варна:
13.1. Общо 5 /пет/ стаи и 1/едно/ сервизно помещение, както следва: 1 /един/ архив на приземния етаж, 3 /три/ броя стаи с №№ 7, 8, 11 и обособена част от коридора за сървър на първия етаж, и 1 /една/ стая с № 12 и сервизно помещение на втория етаж от сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Провадия, ул. „Ал. Стамболийски” № 23, за нуждите на Териториално отделение - Провадия към Районна прокуратура - Варна;
13.2. Общо 42 /четиридесет и две/ помещения, от които: 1 /един/ архив в сутерена, 13 /тринадесет/ кабинета на първия етаж, 21 /двадесет и един/ кабинета на третия етаж и 7 /седем/ кабинета на четвъртия етаж от сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Варна, бул. „Варненчик“ № 57, за нуждите на Районна прокуратура - Варна.
14. На Окръжна прокуратура - Ямбол:
Общо 4 /четири/ стаи, от които 3 /три/ работни кабинета на втория етаж и 1 /един/ архив в приземния етаж на сградата на Съдебната палата – публична държавна собственост, находяща се в гр. Елхово, ул. „Пирот“ №2, за нуждите на Териториално отделение - Елхово към Районна прокуратура - Ямбол.
I.1. ДА СЕ ИЗМЕНЯТ взетите решения на Пленума на ВСС за цялостно разпределение на ползването на недвижимите имоти на съдебната власт, предмет на настоящото решение и да се утвърдят нови, където липсват такива, считано от 01.01.2020 г.
II. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до общинските власти да бъдат прекратени/изменени договорите за безвъзмездно предоставяне правото на управление/ползване на ВСС и да подпише нови такива или анекси/допълнителни споразумения към тях за имоти – публична/частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
1. На Окръжна прокуратура - Бургас:
1.1. Общо 2 /два/ броя стаи, от които 1 /един/ архив с площ от 35,53 кв. м. и склад с площ от 2,90 кв. м. на втория етаж от сграда - частна общинска собственост в гр. Несебър, ул. „Митрополитска“ № 12, УПИ III, кв.44, за нуждите на Териториално отделение - Несебър към Районна прокуратура - Бургас;
1.2. Двуетажна сграда - публична общинска собственост, със ЗП - 155 кв.м. и идентификатор 51500.502.430.1, състояща се от общо 11 /единадесет/ броя помещения и 2 /два/ броя санитарни възела, намираща се в гр. Несебър, ул. „Любен Каравелов“ № 1, за нуждите на Териториално отделение - Несебър към Районна прокуратура - Бургас;
1.3. Част от имот – частна общинска собственост - общо 6 /шест/ стаи и санитарен възел на втория етаж от сграда в гр. Средец, пл. „България” № 5 ,УПИ I с площ с площ 1221 кв.м. кв.м., кв. 26, за нуждите на Териториално отделение - Средец към Районна прокуратура – Бургас.
2. На Окръжна прокуратура - Сливен:
Самостоятелен обект с идентификатор № 67338.305.20.1.2 и площ от 482,17 кв.м. на първия етаж от сграда - частна общинска собственост в гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов-Добрович“ №7, за нуждите на Районна прокуратура - Сливен.
3. На Окръжна прокуратура - Разград:
3.1. Общо 3 /три/ стаи с №№ 16, 17, 18 и 1 /едно/ помещение (офис) срещу стълбище на втория етаж в западната част и 5 /пет/ стаи с коридор и чакалня на първия етаж в югоизточната част на сграда - публична общинска собственост в гр. Кубрат, ул. „Иван Асен II” № 4, за нуждите на Териториално отделение - Кубрат към Районна прокуратура - Разград.
3.2. Общо 14 /четиринадесет/ стаи, от които 1 /една/ стая на първия етаж, 8 /осем/ стаи на втория етаж и 5 /пет/ стаи на третия етаж от сграда - публична общинска собственост в гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 33, за нуждите на Районна прокуратура - Разград.
4. На Окръжна прокуратура - Стара Загора:
Общо 7 /седем/ броя стаи (офиси) с обща площ от 121,67 кв.м., мокро помещение с площ 3,9 кв.м., 2 /два/ броя коридори с обща площ 46,59 кв.м., 2 /два/ броя тераси с обща площ 52,95 кв.м., представляващи имот - частна общинска собственост, намиращи се на трети етаж в административна сграда с адрес: гр. Гълъбово, ул. „Ст. Стамболов“ № 2, за нуждите на Териториално отделение - Гълъбово към Районна прокуратура - Стара Загора.
5. На Окръжна прокуратура - Плевен:
5.1. Част от имот – частна общинска собственост - общо 14 /четиринадесет/ стаи, от които 10 /десет/ стаи (офиси) от дясната страна на входа и санитарни възли на третия етаж, 4 /четири/ стаи (офиси) и сервизни помещения на четвъртия етаж от сграда - частна общинска собственост в гр. Плевен, ул. „Васил Левски” №176, за нуждите на Районна прокуратура - Плевен.
5.2. Две помещения за архив – частна общинска собственост, намиращи се съответно на трети и четвърти етаж от сграда в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 71, за нуждите на Териториално отделение - Кнежа към Районна прокуратура – Плевен
Забележка: Предвид взето решение на Пленума на ВСС по т. 23 от протокол №23/10.10.2019г., до приключване на процедурата по предоставяне на имота по т.5.2, в съответствие с чл. 57, ал. 2, т. 10 от ПАПРБ всички консумативни разходи (ел. енергия, вода и др.), разходи, свързани с експлоатацията на имота, както и разходите за текущи ремонти са за сметка на ОП – Плевен.
6. На Окръжна прокуратура - Варна:
Едноетажна сграда - публична общинска собственост с идентификатор 10135.1501.997.3 и ЗП от 254 кв.м. в гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 2, за нуждите на Районна прокуратура - Варна.
III. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс/допълнително споразумение за изменение на договора за наем между ВСС и „Интелихаус“ ЕООД, като се посочи че имотът е за нуждите на ОП – Варна, ТО - Девня към РП - Варна.
IV. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до областните управители на областите Бургас, Русе, Търговище и Плевен да бъдат прекратени/изменени договорите за безвъзмездно предоставяне правото на управление на ВСС и да подпише нови такива или анекси/допълнителни споразумения към тях за имотите – частна държавна собственост по т.I -1.3; т.I-3.3; т.I -7.1 и т.I -12.4.
V. В новите договори или анекси/допълнителни споразумения по т. II, т. III и т. IV да се предвиди изрично, че на основание чл. 57, ал. 2, т. 10 от ПАПРБ всички консумативни разходи, свързани с експлоатацията на имотите, както и разходите за текущи ремонти са за сметка на съответната ОП.
VI. ВЪЗЛАГА стопанисването на съответните административни ръководители на ОП, които приемат сградния фонд на закрити прокуратури като се изменят решенията на Пленума на Висшия съдебен съвет, както следва:
1. ИЗМЕНЯ решението си по Протокол № 43/24.11.2016г., т. 24, в раздел I. Област Бургас, т. 7 по следния начин: „На административния ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас недвижим имот, намиращ се в гр.Поморие, ул. „Княз Борис I" № 75, подробно описан в АЧДС №4504/13.06.2008г. “.
2. ИЗМЕНЯ решението си по Протокол № 43/24.11.2016г., т. 24, в раздел I. Област Бургас, т. 9 по следния начин: „На административния ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас недвижим имот, намиращ се в гр. Царево, ул. „Пенека“ № 4, подробно описан съответно в АПДС №5800/15.12.2011г.“.
3. ИЗМЕНЯ решението си по Протокол № 43/24.11.2016г., т. 24, в раздел II. Област Сливен, т. 5 по следния начин: „На административния ръководител на Окръжна прокуратура - Сливен недвижимия имот, намиращ се в гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 52, подробно описан в АПДС № 5604/ 08.11.2017 г.“.
4. ИЗМЕНЯ решението си по Протокол № 9/09.03.2017 г., т. 35, в раздел II. Област Разград, т. 3 по следния начин: „На административния ръководител на Окръжна прокуратура - Разград недвижим имот, представляващ втори етаж от сграда, намираща се в гр. Исперих, ул. „Въча“ № 2, подробно описан в АПДС № 2634/ 02.08.2017г.“
5. ИЗМЕНЯ решението си по Протокол № 9/09.03.2017 г., т. 35, в раздел V. Област Търговище, т. 4 (създадена с решение по протокол № 4/08.02.2018 г., т. 20.2) по следния начин: „На административния ръководител на Окръжна прокуратура - Търговище, стопанисването на части от имот - частна държавна собственост, представляващи: самостоятелен обект с идентификатор 53535.501.1779.2.4. и площ 48.74 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 53535.501.1779.2.6. и площ 161.83 кв.м. заедно със съответните идеални части от общите части на сградата на адрес: гр. Омуртаг, ул. „Васил Левски” № 2, ет. 3, подробно описани в АЧДС № 4666/11.09.2017 г. и АЧДС № 4667/11.09.2017 г.“
6. ИЗМЕНЯ решението си по Протокол № 6/16.02.2017 г., т. 22, в раздел IV. Област Плевен, т. 5 по следния начин: „На административния ръководител на Окръжна прокуратура - Плевен, недвижимия имот, намиращ се в гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий “ № 4, ет. V, подробно описан в АПДС №7186/ 31.05.2016 г.“.
VII. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане пред министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно предоставяне в управление на ВСС по реда на Закона за държавната собственост на следните помещения, ползвани от закритата Районна прокуратура в гр. Елхово, а именно:
Шест стаи с обща площ 68,20 кв.м. на първия етаж от административна сграда - публична държавна собственост „Следствен арест“ в гр. Елхово, ул. „Александър Стамболийски” № 49, за ползване на ОП - Ямбол за нуждите на ТО - Елхово към РП - Ямбол.
Мотиви: Сградата е въведена в експлоатация през 2005г. с предназначение за „Следствен арест“ и се ползва основно от структура на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието. Закритата РП - Елхово ползва помещенията без да са предоставени по съответния ред.
До приключване на процедурата по предоставяне на имота по т.VII, в съответствие с чл. 57, ал. 2, т. 10 от ПАПРБ всички консумативни разходи (ел. енергия, вода и др.), разходи, свързани с експлоатацията на имота, както и разходите за текущи ремонти са за сметка съответно на ОП – Ямбол.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

59. ОТНОСНО: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

59.1. ИЗРАЗЯВА становище, че проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление създава предпоставки за нарушаване на независимостта на съдебната власт, гарантирана от чл. 117 от Конституция на Република България, доколкото същият би повлиял приемането на решения свързани с управлението и развитието на електронните информационните системи, и електронните информационни масиви от данни свързани с дейността на органите на съдебната власт.
59.2. ПРЕДЛАГА следните редакционни изменения в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление:
- Навсякъде в законопроекта думите „органите на съдебната власт“ се заличават;
- В § 1, т. 3, с който се създава нова ал. 4 на чл. 1, преди думите „Министерството на отбраната“ се добавят „органите на съдебната власт“.
- 59.3. Към становището да се приложат предходни решения на Пленума на Висшия съдебен съвет във връзка с проекти на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление.
60. ОТНОСНО: Становища по конституционно дело № 12/2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

60.1.1. Решението на Конституционния съд има действие само занапред, като индивидуалните административни актове, издадени въз основа на обявен в последствие за противоконституционен закон, са законосъобразни и не подлежат на отмяна, тъй като към издаването им законът е бил действащ и е предвиждал основание за издаването им.
60.1.2. Решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен ненормативен правен акт – решение на Народното събрание или указ на президента, имат действие занапред.
60.1.3. Възстановителното действие на решение на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционен закон или разпоредба от него, е приложимо при определени условия.
61. ОТНОСНО: Определяне на представители от Висшия съдебен съвет за участие в работна група за преглед на пакета от предложени нормативни промени, изготвени по проект BG05SFOP0M-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ за представители от Висшия съдебен съвет, за участие в работна група за преглед на пакета от предложени нормативни промени, изготвени по проект BG05SFOP0M-1.002-0004 „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“:
- Боян Новански – член на Висшия съдебен съвет;
- Стефан Гроздев – член на Висшия съдебен съвет.
* * * * * *
62. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на член на Висшия съдебен съвет за участие в Семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за оценяване на съдиите, който ще се проведе в периода 5-6 декември 2019 г., в гр. Рим, Италия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.1. КОМАНДИРОВА за участие в Семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за оценяването на съдии, за периода 4-7 декември 2019 г., в гр. Рим, Италия, следните лица:
- Драгомир Кояджиков - член на Висшия съдебен съвет;
- Саша Николова – преводач от и на английски език
62.2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари, разходите за медицински застраховки, както и разходите за хонорар на преводача, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите за участие в дейностите на ЕМСС, за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 300 евро за един участник от институция-член на ЕМСС.
* * * * * *
63. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 19-20.11.2019 г. в гр. Хага, Нидерландия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

63.1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да командирова г-н Георги Бончев, директор на дирекция „ИОТ“ при АГП за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, за периода 19-20.11.2019 г. в гр. Хага, Нидерландия.
63.2. ВЪЗЛАГА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ВСС ДА КОМАНДИРОВА за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, за периода 19-20.11.2019 г. в гр. Хага, Нидерландия г-жа Анелия Чомакова, главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“.
63.3. РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни пари за два дни, медицински застраховки и нощувки по фактически размер на двамата представители на екипа на проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80% от извършените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с правилата на програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се осъществи със самолет.
64. ОТНОСНО: Определяне на представители на ВСС за участие в консултативния орган за реализиране на мерките от Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

64.1. ОПРЕДЕЛЯ за титулярен представител на ВСС за участие в консултативния орган за реализиране на мерките от Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България Стефан Гроздев - член на ВСС.
64.2. ОПРЕДЕЛЯ за резервен представител на ВСС за участие в консултативния орган за реализиране на мерките от Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България Даниела Марчева - член на ВСС.
64.3. ИЗВЛЕЧЕНИЕ от решението да се изпрати на Министерство на правосъдието, за сведение.
* * * * * *
65. ОТНОСНО: Доклад от Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет относно въвеждането и експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата във връзка с предприетите действия за извършване на независим външен одит на същата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Доклад от Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет относно въвеждането и експлоатацията на системата за случайно разпределение на делата във връзка с предприетите действия за извършване на независим външен одит на същата

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

66. ОТНОСНО: Съгласие за съвместно сътрудничество с Международния институт за наказателно правосъдие и права на човека в Сиракуза

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

66.1. ОДОБРЯВА участието на Висшия съдебен съвет в изпълнението на съвместен проект на Висшият съдебен съвет на Италия и френското Министерство на правосъдието по Програмата на сектор „Правосъдие“ в Косово на Европейския съюз, при условие за последващо одобряване от Пленума на параметрите на конкретния проект.
66.2. КОМАНДИРОВА за участие в координационна среща в гр. Рим, организирана от Италианския висш съдебен съвет Даниела Машева - член на Висшия съдебен съвет, след определяне на датата и получаване на одобрение от Комисия „Бюджет и финанси“. Разходите за пътуване и настаняване са за сметка на Италианския висш съдебен съвет.
66.3. ВЪЗЛАГА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ВСС ДА КОМАНДИРОВА за участие в координационна среща в гр. Рим, организирана от Италианския висш съдебен съвет Ивелина Евгениева – главен експерт – европейски и международни програми и проекти в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ в АВСС, след определяне на датата и получаване на одобрение от Комисия „Бюджет и финанси“. Разходите за командироването са за сметка на ВСС.
67. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране щатната численост на районните прокуратури по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

67.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Радомир, считано от 01.01.2020 г.
67.1.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „прокурор" в Районна прокуратура – Перник, считано от 01.01.2020 г.
67.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Първомай и 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Първомай, считано от 01.01.2020 г.
67.2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Пловдив, считано от 01.01.2020 г.
67.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Раднево и 2 (две) щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Раднево, считано от 01.01.2020 г.
67.3.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Гълъбово, считано от 01.01.2020 г.
67.3.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 5 (пет) щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от 01.01.2020 г.
67.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Елена, считано от 01.01.2020 г.
67.4.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Велико Търново, считано от 01.01.2020 г.
67.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кнежа, считано от 01.01.2020 г.
67.5.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Никопол, считано от 01.01.2020 г.
67.5.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Левски и 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Левски, считано от 01.01.2020 г.
67.5.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Червен бряг и 3 (три) щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура - Червен бряг, считано от 01.01.2020 г.
67.5.4. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 8 (осем) щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Плевен, считано от 01.01.2020 г.
67.6. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Бяла и 3 (три) щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура - Бяла, считано от 01.01.2020 г.
67.6.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 4 (четири) щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Русе, считано от 01.01.2020 г.
67.7. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Девня и 3 (три) щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура - Девня, считано от 01.01.2020 г.
67.7.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Провадия, 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ и 1 (eдна) щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Провадия, считано от 01.01.2020 г.
67.7.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 6 (шест) щатни длъжности „прокурор" и 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Варна, считано от 01.01.2020 г.
67.8. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Велики Преслав и 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Велики Преслав, считано от 01.01.2020 г.
67.8.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Нови Пазар, считано от 01.01.2020 г.
67.8.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 3 (три) щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Шумен, считано от 01.01.2020 г.
67.9. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Исперих, 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Исперих и 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Исперих, считано от 01.01.2020 г.
67.9.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кубрат и 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кубрат, считано от 01.01.2020 г.
67.9.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 5 (пет) щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Разград, считано от 01.01.2020 г.
67.10. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Попово и 2 (две) щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Попово, считано от 01.01.2020 г.
67.10.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Омуртаг, считано от 01.01.2020 г.
67.10.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 5 (пет) щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Търговище, считано от 01.01.2020 г.
67.11. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Тутракан и 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Тутракан, считано от 01.01.2020 г.
67.11.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Силистра, считано от 01.01.2020 г.
67.12. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Малко Търново и 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Малко Търново, считано от 01.01.2020 г.
67.12.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Несебър, 6 (шест) щатни длъжности „прокурор“ и 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Несебър , считано от 01.01.2020 г.
67.12.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Поморие и 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Поморие, считано от 01.01.2020 г.
67.12.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Средец, считано от 01.01.2020 г.
67.12.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Царево, считано от 01.01.2020 г.
67.12.5. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 14 (четиринадесет) щатни длъжности „прокурор" и 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас, считано от 01.01.2020 г.
67.13. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 2 (две) щатни длъжности „прокурор“ и 1 (eдна) щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Нова Загора, считано от 01.01.2020 г.
67.13.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Котел и 1 (една) щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Котел, считано от 01.01.2020 г.
67.13.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 4 (четири) щатни длъжности „прокурор" и 1 (една) щатна длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Сливен, считано от 01.01.2020 г.
67.14. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Елхово и 2 (две) щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Елхово, считано от 01.01.2020 г.
67.14.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 3 (три) щатни длъжности „прокурор" в Районна прокуратура – Ямбол, считано от 01.01.2020 г.

/Закриване на заседанието – 13,05 ч./

ИЗГОТВИЛ:/п/
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова

СЪГЛАСУВАЛ:/п/
Николай Найденов:
и. д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
(08.11.2019 г.)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд