Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи настоящите председатели на районните съдилища в Пирдоп, Варна, Стара Загора, Крумовград, Разград и Бяла за и. ф. административни ръководители

12 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, председателите на Районен съд – Пирдоп, Районен съд – Варна, Районен съд – Стара Загора, Районен съд – Крумовград, Районен съд - Разград и Районен съд – Бяла за изпълняващи функциите „административен ръководител – председател“  до встъпване в длъжност на нови административни ръководители.         

През 2018 г. съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие.

На 13.11.2019 г. изтича първият мандат на Симеон Гюров – председател на Районен съд – Пирдоп, като той ще изпълнява длъжността и. ф. административен ръководител от 14.11.2019 г. Вторият мандат на Ерна Жак Якова-Павлова -  председател на Районен съд – Варна изтича на 19.11.2019 г. и тя ще изпълнява длъжността и. ф. административен ръководител от 20.11.2019 г.

На 19.11.2019 г. изтича първият мандат на Милена Костова-Колева – председател на Районен съд – Стара Загора, а на 20.11.2019 г. първият мандат на Марин Чорбаджийски – председател на Районен съд – Крумовград. Те ще изпълняват функциите на административни ръководители съответно от 20 и 21 ноември 2019 г.

Председателят на Районен съд – Разград Маргарита Новакова ще бъде и. ф.

административен ръководител от 22.11.2019 г., като нейният втори мандат изтича на изтича на 21.11.2019 г.

На 24.11.2019 г. изтича първият мандат на Галена Чешмеджиева-Дякова – председател на Районен съд – Бяла и тя ще изпълнява функциите на административен ръководител от 25.11.2019 г.

Процедурите за избор на административни ръководители на районните съдилища в градовете Исперих, Пирдоп, Варна, Стара Загора, Крумовград, Разград и Бяла са открити с решение на Съдийската колегия по протокол № 31/01.10.2019 г.

Трима са кандидатите за председател на Районен съд – Варна – съдиите Любомир Симеонов Нинов и Димитър Илиев Димитров, както и заместник-председателя на съда Магдалена Колева Давидова-Янева.

За втори мандат се кандидатират председателите на Районен съд – Пирдоп, Районен съд – Стара Загора и Районен съд – Крумовград, които са единствени участници в съответните процедури. Кандидати за председател на Районен съд – Разград са Нели Генчева Иванова и Николай Борисов Борисов – съдии в Районен съд Разград. За втори мандат се кандидатира председателят на Районен съд – Бяла Галена Чешмеджиева-Дякова, като другият кандидат в изборната процедура е Ивелина Илиева Келлева-Бонева – съдия в същия съд.

Не са постъпили кандидатури в определения срок – 11.11.2019 г. за районен съд – Исперих.

Съдийската колегия определи Юлияна Василева Цонева-Йорданова - съдия в Районен съд – Исперих за изпълняващ функциите на административен ръководител, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Във връзка с подаденото заявление за предсрочно освобождаване от заеманата длъжност административен ръководител Съдийската колегия освободи, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, председателят на Районен съд – Исперих Димитринка Купринджийска и я  преназначи на длъжност „съдия“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд