Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение молбата на Гергана Иванова Кратункова-Димитрова за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд

12 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на Гергана Иванова Кратункова-Димитрова за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на ВАС, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация.

Решението на Съдийската колегия е във връзка с решение № 14235/24.10.2019 г. по адм. дело № 13685/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение. През м. октомври 2017 г. Гергана Кратункова-Димитрова – съдия в Районен съд - Перник е подала молба за назначаване на длъжност съдия в СРС, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Съдия Димитрова е участвала в обявения с решение на ВСС по протокол № 27/21.05.2015 г. конкурс за преместване чрез събеседване за заемане на 32 свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища, като е класирана на осмо място в конкурса за заемане на шест свободни длъжности в СРС и е назначена на обявена в конкурсната процедура длъжност  „съдия“ в Районен съд – Перник, което е второто желание, посочено от нея в заявлението ѝ за участие в конкурса.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд