Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия реши, че обявеният конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия следва да бъде проведен и довършен при досегашните условия и ред, и съобразно действащите относими разпоредби на ЗСВ и Наредба № 1/09.02.2017 г.

12 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие становището от членовете на работната група, създадена с решение по протокол № 34/22.10.2019 г., т. 43, според което обявеният конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия следва да бъде проведен и довършен от конкурсната комисия при досегашните условия и ред и съобразно действащите относими разпоредби на ЗСВ и Наредба № 1/09.02.2017 г. Становището ще бъде изпратено на конкурсната комисия по обявения с решение на съдийската колегия по протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, за сведение.

Работната група бе създадена с цел изготвяне на предложение за законодателни промени във връзка с поставени въпроси от конкурсната комисия, касаещи проверката и оценката на кандидатите в конкурса за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, които са специалисти в областта на друга правна материя. Та е в състав: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд и членовете на съдийската колегия Атанаска Дишева, Вероника Имова, Олга Керелска и Красимир Шекерджиев, действащата нормативна уредба не предвижда възможност конкурсната комисия да въведе допълнителен механизъм за оценяване на кандидатите в конкурсите за преместване в случаите, когато кандидати желаят да сменят материята, в която правораздават. Според Работната група, в конкретния случай не става дума за празнота на закона, налице са ясно разписани правила за провеждане на конкурсите за преместване, поради което не е възможно тълкуване и прилагане по аналогия на закона. Прието е, че с оглед принципите за прозрачност, равнопоставеност и предвидимост на процедурата за участниците съдийската колегия в хода на обявена процедура не може да въвежда други, допълнителни критерии, освен законово предвидените, при оценка и класиране на кандидатите в конкурса.

Работната група продължава дейността си във връзка с изготвяне на предложения за законодателни промени в областта на конкурсите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд