Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отправи молба районните съдилища да изразят становища и предложения във връзка с доклада относно целите и обхвата на предложенията за реформи в заповедното производство

12 ноември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на доклада относно целите и обхвата на предложенията за реформи в заповедното производство за следващото си заседание, което ще се проведе на 26.11.2019 г. След проведен дебат членовете на колегията решиха доклада, изготвен от „Ърнст енд Янг България“ ЕООД, както и доклада на г-жа Калина Чапкънова, изготвен по проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“, да бъдат предоставени на районните съдилища с молба в срок до 21.11.2019 г. да изразят становища и предложения относно подведомствеността на заповедните производства.

Докладът относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България е предложен за обсъждане от Даниела Марчева и Боян Новански, в качеството им на представители на ВСС в екипа за управление на проект „Заповедно производство“, осъществяван от „Ърнест енд Янг България“ ЕООД, съгласно договор по Обособена позиция 1 към Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия. Целта на проекта е да подпомогне българските органи, в частност ВСС, районните съдилища, Министерство на правосъдието, Държавна агенция „Електронно управление“ и Министерство на икономиката в процеса на дигитализация на заповедното производство с оглед по-ефикасно разпределение на делата и съкращаване на времето за приключване на производството. Към настоящия момент в рамките на сроковете по проекта са изготвени три доклада – встъпителен, за напредъка по проекта и относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България. В последния доклад са описани целите на реформата, принципните промени, които се предлагат в системата и съответно нормативните изменения организационните и техническите мерки за внедряване на предложените промени. Представени са работни карти на процесите и са синтезирани предложения за оптимизиране на организацията на заповедното производство чрез въвеждане на промени в подсъдността на заповедните дела и електронизиране на процеса.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд