КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 37
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 12 НОЕМВРИ
 2019 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Красимир Шекерджиев, Стефан Гроздев
На заседанието присъства Николай Найденов - и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09,36 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
20. Проект на решение за периодично атестиране на Теодора Руменова Йорданова – Момова – съдия в Районен съд – Шумен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за периодично атестиране на Полина Пенкова Пенкова – Стефанова – съдия в Окръжен съд – Габрово.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за периодично атестиране на Евгени Мирославов Узунов – административен ръководител на Районен съд – Несебър.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение за повишаване на Веселин Валентинов Енчев – съдия в Административен съд – Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение за повишаване на Димитрина Маринова Петрова – съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение за повишаване на Стела Дянкова Бъчварова – съдия в Районен съд – Свищов, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД
АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Николина Георгиева Янчева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София - град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 20.11.2019 г.
2.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ, Димитринка Емилова Купринджийска от заеманата длъжност „административен ръководител-председател“ на Районен съд – Исперих, считано от датата на вземане на решението.
2.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Димитринка Емилова Купринджийска на заеманата преди назначаването й за „административен ръководител-председател“ на Районен съд - Исперих длъжност „съдия“ в Районен съд - Исперих, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Юлияна Василева Цонева-Йорданова – съдия в Районен съд - Исперих, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Исперих, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Симеон Горанов Гюров - административен ръководител - председател на Районен съд - Пирдоп, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Пирдоп, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 14.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Ерна Жак Якова - Павлова - административен ръководител - председател на Районен съд - Варна, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 20.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Милена Кирова Костова-Колева - административен ръководител - председател на Районен съд – Стара Загора, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 20.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
(В гласуването не участва Георги Чолаков поради направен отвод)
7. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Марин Митков Чорбаджийски - административен ръководител - председател на Районен съд - Крумовград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Крумовград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 21.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
8. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Маргарита Христова Новакова - административен ръководител - председател на Районен съд - Разград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Разград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 22.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
9. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова - административен ръководител - председател на Районен съд - Бяла, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Бяла, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 25.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
10. ОТНОСНО: Решение № 14235/24.10.2019 г. по адм. дело № 13685/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по искане на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за допълване на Решение № 7762/23.05.2019 г., постановено по адм. дело № 13685/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. Оставя без уважение молбата на Гергана Иванова Кратункова-Димитрова за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, като неоснователна.
10.2. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на Върховния административен съд, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация.
11. ОТНОСНО: Решение № 14574/30.10.2019 г. по адм. дело № 1418/2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалби на Стоян Атанасов Германов против решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 4.2 от Протокол № 3/29.01.2019 г. и по т. 4.2 от Протокол № 4/05.02.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. Приема за сведение Решение № 14574/30.10.2019 г. по адм. дело № 1418/2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, образувано по жалби на Стоян Атанасов Германов.
11.2. Указва на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да изготви становище за нравствените качества на Стоян Атанасов Германов.
12. ПРЕКРАТЯВА откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 32/04.10.2019 г., т. Р-14.2, процедура по извънредно атестиране на Красимира Иванова Николова – Петрова – съдия в Районен съд – Горна Оряховица.
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Магдалина Стефанова Иванова - съдия в Апелативен съд – Пловдив.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Магдалина Стефанова Иванова - съдия в Апелативен съд – Пловдив.
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентина Жекова Кърпичева - Цинцарска - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
* * * * *
15. ОТНОСНО: Проект на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. Отправя искане за автентично тълкуване от Народното събрание на чл. 233, ал.6 от ЗСВ.
15.2. ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия на ВСС.
15.3. Сформира нова работна група, която да изготви в двуседмичен срок Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт, в състав:
- г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет;
- г-жа Даниела Марчева – член на Висшия съдебен съвет;
- г-жа Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет;
- г-жа Цветинка Пашкунова – член на Висшия съдебен съвет;
- г-н Севдалин Мавров – член на Висшия съдебен съвет;
- г-н Драгомир Кояджиков – член на Висшия съдебен съвет;
- г-жа Красимира Костова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд;
- г-жа Любка Вакарелска – съдебен администратор в Апелативния специализиран наказателен съд;
- г-н Пламен Евгениев – съдия в Специализирания наказателен съд;
- г-жа Светла Георгиева – съдебен администратор в Специализирания наказателен съд,
- двама представители от Върховния касационен съд, Наказателна колегия, посочени от председателя на ВКС.
16. ОТНОСНО: Становище от Георги Чолаков, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Олга Керелска и Красимир Шекерджиев, членове на работната група, създадена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 43 от Протокол № 34/22.10.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. Приема становището от членовете на работната група, създадена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 43 от Протокол № 34/22.10.2019 г.
16.2. Становището по т. 16.1 да се изпрати на конкурсната комисия, по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, за сведение.
17. ОТНОСНО: Предложение от членовете на работна група, създадена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 34/22.10.2019 г., т. 43, относно освобождаване от длъжност „съдия“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. Възлага на работната група, създадена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 34/22.10.2019 г., т. 43 изготвянето на предложение за законодателни промени в съществуващата в Закона за съдебната власт уредба.
17.2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Бисерка Василева Памукова от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 03.02.2020 г.
18. ОТНОСНО: Доклад относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. Изпраща на районните съдилища в страната Докладите, изготвени в рамките на проект „Заповедно производство“, в изпълнение на Договор SRSS/SC2019/012, Обособена позиция 1, към Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия, както и Аналитичен доклад, идентифициращ факторите, водещи до увеличаване на продължителността на делата и преписките, и Анализ на измененията в процесуалните закони с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките, разработени в рамките на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0011-C02/14.09.2017 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., с молба да изразят аргументирани становища и предложения относно подведомствеността на заповедните производства, както и по останалите въпроси и предложения, направени в Доклада относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България, които да изпратят на Съдийската колегия на ВСС в срок до 21.11.2019 г.
18.2. Обобщените становища и предложения да се разгледат на заседанието на Съдийската колегия на ВСС на 26.11.2019 г.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

19. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Милена Костова-Колева – административен ръководител на Районен съд – Стара Загора, и Илияна Ферева-Зелева – административен ръководител на Районен съд – Девин, от участие в VII Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“, в периода 09-12.10.2019 г., в гр. Будапеща, Унгария

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Милена Костова-Колева – административен ръководител на Районен съд – Стара Загора, и Илияна Ферева-Зелева – административен ръководител на Районен съд – Девин, от участие в VII Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“, в периода 09-12.10.2019 г., в гр. Будапеща.
19.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Международна дейност и протокол“ на АВСС да публикува доклада по т. 19.1 на интернет страницата на ВСС, в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

20.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в Районен съд – Шумен.
20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в Районен съд – Шумен.
21.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в Окръжен съд - Габрово.
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в Окръжен съд - Габрово.
22.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Евгени Мирославов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд - Несебър.
22.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Евгени Мирославов Узунов - административен ръководител - председател на Районен съд - Несебър.
23. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселин Валентинов Енчев - съдия в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитрина Маринова Петрова - съдия в Административен съд - София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стела Дянкова Бъчварова - съдия в Районен съд - Свищов, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

Закриване на заседанието – 13,33 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова

 

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
13
.11.2019 г.

 
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд