Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Христо Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново

13 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“    Христо Николов Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Другият кандидат Мирослав Тодоров Овчаров – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново получи два гласа в своя подкрепа.

Прокурор Христов има над 20 години юридически стаж. Започва професионалната си кариера като следовател в ОСлС – Велико Търново. В периода от 15.04.2006 г.  до 24.09.2012 г. е прокурор в Районна прокуратура – Елена, когато е назначен на длъжност заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново, а от 26.06.2019 г. и към момента е и. ф. административен ръководител.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Христов определя като основни цели – повишаване нивото на срочността на разследване и на решаване преписките, с основен приоритет приключване на делата с продължителност на разследването над една година; повишаване качеството на прокурорската и следователската работа; повишаване контрола на административната дейност на административните ръководители на районните прокуратури; подобряване квалификацията на магистратите и служителите; продължаване утвърждаването на стандартите за ефективно следване, съгласно изискванията на ЕКПЧ. Сред приоритетите са запазване нивото на върнатите от съда дела и постановени оправдателни присъди, предвид челното място, заемано от Окръжна прокуратура – Велико Търново сред всички прокуратури в страната и подобряване резултатите по този показател за районните прокуратури. Предвижда се оптимизиране на деловодната дейност и усъвършенстване на работата с УИС-3, решаване на социално-битовия проблем за Окръжна и Районна прокуратура – Велико Търново, свързани с недостига на помещения за прокурорите и служителите. Обърнато е внимание върху необходимостта от повишаване мотивацията на прокурорите, следователите и служителите, както и утвърждаване и доразвиване постиженията в медийната политика на окръжната прокуратура.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Евгени Диков, Огнян Дамянов и Гергана Мутафова във връзка с наличието на алтернативни варианти за решаване на сградния проблем, вкл. закупуване на нова сграда; принципът за изготвяне на графика за дежурствата в окръжната прокуратура; идентифицирани проблеми във връзка с реформата на районните прокуратури, както и предприети ли са мерки за подобряване управлението и дейността на прокуратурата в периода, в който прокурор Христов изпълнява функциите на административен ръководител.

Кандидатурата на прокурор Христов бе подкрепена от главния прокурор Сотир Цацаров и членовете на колегията Огнян Дамянов и Гергана Мутафова. Посочено бе, че Христо Христов е част от ръководния екип на прокуратурата, който е постигнал положителни резултати в дейността и управлението ѝ, ползва се с доверие, авторитет и уважение сред колегите си, запознат е с проблемите в дейността на окръжната и районните прокуратури в съдебния район, има желание и воля за тяхното преодоляване. Лични впечатления от прокурор Христов сподели Гергана Мутафова, която уточни, че той участва в екипа по проекта на ВСС „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, ангажиран е с реформата на съдебната карта на прокуратурите, а през 2018 г.  в Окръжна прокуратура – Велико Търново пилотно е внедрена УИС-3.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд