Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия атестира трима прокурори, повиши в по-горен ранг петима и освободи от длъжност двама прокурори поради подадена оставка

13 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Галин Петров Гавраилов – заместник на административния ръководител-заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив; Мирослав Христев Христев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив;  и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението, на място в по-горен ранг: „прокурор в АП“ - Иво Валентинов Илиев - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура и Благовест Димитров Вангелов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Поморие; в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ - Костадин Димитров Паскалев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив и Владимир Валентинов Николов – прокурор в Районна прокуратура - Плевен; в ранг „прокурор в ОП“ – Любомира Ангелова Вулджева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.

Прокурорската колегия изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Славчо Иванов Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Русе поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка от извънредно атестиране. Колегията уважи възражението на прокурор Иванов проведе, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, извънредно атестиране, прие, на основание чл. 206, във връзка с чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ Много добра - 4.50“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Надежда Димитрова Митева от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Русе, считано от 15.11.2019 г. и Христо Огнянов Белстойнев от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Самоков, считано от 18.11.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд