Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатури за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST)

13 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурите на Албена Гонкова-Стефанова – следовател в НСлС и Светослав Стойнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за вакантна позиция JUST-B-1. Прокурор Стойнов се кандидатира и за вакантна позиция JUST-B-2.  

Колегията възложи на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВВС да предостави документите на кандидатите на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

В срока за подаване на документи пред ВСС – 29.10.2011 г., са получени две кандидатури. Съгласно функционалната характеристика на вакантната позиция JUST-B-1, посочена в обявлението на ЕК, избраният кандидат ще участва в дейността на отдела в областта на наказателното право, като изготвяне на политики или законодателни предложения относно материалното наказателно право, прилагане на законодателството на Съюза по отношение на Евроджъст, Европейската прокуратура и др. Избраният кандидат за позиция JUST-B-2 ще подпомага координирането, определянето и прилагането на политиките на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по наказателни дела и наказателнопроцесуални права.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд