Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС даде съгласие за трансформиране на една щатна длъжност „младши експерт“ в длъжност „старши експерт“ в Администрацията на главния прокурор, дирекция „Бюджет, стопански дейности и управление на почивните бази“

13 ноември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „младши експерт“ в 1 щ. бр. за длъжност „старши експерт“ в Администрацията на главния прокурор, дирекция „Бюджет, стопански дейности и управление на почивните бази“.

Трансформацията е с оглед уеднаквяване статута на служители със сходни функционални задължения и обем на дейността им. АГП осъществява финансово-счетоводното обслужване на АГП, ВКП, ВАП, НСлС, учебните бази „Трендафила“ и „Боровец“. Изготвят се методически указания относно актуализирането и въвеждането на вътрешни правила по изпълнение изискванията на Закона за счетоводството, Закона за  данък върху добавената стойност, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и други нормативни актове и следи за прилагането им. Текущо анализира счетоводните данни от 145 структурни звена на ПРБ.

Поради продължително отсъствие на двамата служители, които осъществяват тази дейност, и с оглед затрудненията при намиране на кандидати на срочни договори се налага един служител, заемащ по-ниска в йерархично отношение длъжност, за продължителен период от време, да изпълнява големия обем от специфични дейности, свързани с дейности, отразен в длъжностните характеристики на отсъстващите служители.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд