КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 27
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 14 НОЕМВРИ
2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието
ОТСЪСТВА: Красимир Шекерджиев
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 10.02 ч.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Указ № 253/07.11.2019 г. на президента на Република България


ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Дава съгласие за продължаване на процедурата за избор на главен прокурор на Република България, открита с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/15.07.2019 г.

2. ОТНОСНО: Повторно гласуване за кандидата за главен прокурор на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. След проведеното явно електронно гласуване и при получения резултат: 20 гласа „за“ и 4 гласа „против“, на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 30, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 173, ал. 13 от Закона за съдебната власт, ПОВТОРНО ПРЕДЛАГА на президента на Република България да издаде указ за назначаване на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България.
2.2. Решението да се изпрати незабавно на президента на Република България.

/Закриване на заседанието – 14.49 ч./

ИЗГОТВИЛИ:/п/
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ:/п/
Николай Найденов
и. д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
(15.11.2019 г.)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд