ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
19 ноември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ


1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград
Кандидат:
- Динко Карамфилов Хаджиев – съдия в Районен съд – Мадан и изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Златоград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Проект на решение по Заповед № РД-0490/30.09.2019 г. на административния ръководител на Административен съд – Варна, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Мария Димитрова Иванова – Даскалова – съдия в Административен съд – Варна.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
3. Решение № 14485 от 29.10.2019 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – ІІ колегия, постановено по административно дело № 3837/2019 г., с което оставя в сила Решение № 978 от 23.01.2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по административно дело № 9528/2018 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Габрово за поощряване на Валерия Иванова Аврамова – Христова – изпълняваща функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Севлиево, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Габрово за освобождаване на Валерия Иванова Аврамова – Христова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Севлиево.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища – гражданска и наказателна колегия, както и на списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско и наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурсите за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия и Окръжен съд – Враца – наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г. (oбн. ДВ бр. 82/18.10.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г. (oбн. ДВ бр. 82/18.10.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г. (oбн. ДВ бр. 82/18.10.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Решение № 14615/30.10.2019 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, по адм. дело № 9273/2019 г., образувано по жалба на Мирослава Стефанова Тодорова срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 23/16.07.2019 г., т. 22.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Протокол от Общо събрание на съдиите в Административен съд – София-град, проведено на 29.10.2019 г., във връзка с промяна в Правилата за разпределение на делата и преразпределение на висящите дела на съдия Росица Борисова Бузова.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

13. Проект на решение относно препоръки за въвеждането на стандарти за правна помощ от съдилищата, унифицирани процедури и примерни съдебни актове за правна помощ.
Внася: Комисия по правни въпроси

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

14. Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 4 – 5 декември 2019 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
15. Проект на решение за приемане на доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 76-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 24 – 25 октомври 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ


Публикуван на:
15 ноември 2019 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд