ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,


На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 21 ноември 2019 г. от 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д


1. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Провадия.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
2. Проект на решение относно Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. и корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № ВСС-13315/06.11.2019 г. с искане за даване на право на разход.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица до края на 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината и хонорари на вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на експертизи на вещи лица и на особени представители, както и по дела за положен труд от служители на ГД „Гранична полиция“ на ОД на МВР.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината и разходи за предпазни средства за работа с видеодисплеи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение относно увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение относно увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., с цел осигуряване на средства за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината и разходи за предпазни средства за работа с видеодисплеи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение за корекция по бюджета на Районен съд гр. Шумен с цел осигуряване на средства за възлагането на услуга с предмет „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения /външни връзки/ на обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение за корекция по бюджета на Районен съд гр. Сливница с цел осигуряване на средства за възлагането на услуга с предмет „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения /външни връзки/ на обект „Изграждане на нова сграда – Съдебна палата в гр. Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 по подробния устройствен план на гр. Сливница“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна палата, гр. Пазарджик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителната инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на годината и осигуряване на средства за обзавеждане на две съдебни зали и две помещения за архив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за текущ ремонт и закупуване на щори.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за текущ ремонт.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за реновиране на подова настилка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изработване и монтаж на подиуми за две съдебни зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на климатици за съдебни зали и работни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации и 2 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации с ОЕМ лиценз, 4 броя монитори, 2 броя UPS и 2 броя МФУ среден клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации, ведно с ОЕМ лицензи, 2 броя персонални принтери, 2 броя МФУ среден клас и 13 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър с включен ОЕМ лиценз и 3 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 2 броя твърди дискове.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър нисък клас, 1 брой софтуерен лиценз за сървърна операционна система и 3 броя принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър нисък клас с операционна система за сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за закупуване на 19 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя МФУ нисък клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционални устройства среден клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой двустранен принтер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на защитна стена с три годишен лиценз.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и звукозаписна техника за съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за извършването на софтуерна интеграция между деловодната система на Административен съд София-град /АСУД/ и Единния портал за електронно правосъдие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
56. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност във Военен съд гр. София.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ 1916 в Районен съд гр. Омуртаг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
58. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръката по т. 5 от одобрения план за действие с решение на комисия „Бюджет и финанси“ на Висшия съдебен съвет по протокол № 34, т. 4 от 27.08.2019 г. в Районен съд гр. Бяла.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
59. Проект на решение за изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г., изм.и доп. с решение на Пленума на ВСС по протокол № 13/13.06.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение относно правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение относно отчисленията за централизирания фонд „Социално-битово и културно обслужване“ (СБКО) за 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение относно сключване на договори за събиране, извозване и конфиденциално унищожаване на архив с изтекъл срок на съхранение и за разделно събиране, извозване и унищожаване на хартиени отпадъци.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Несебър за изменение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 23/10.10.2019 г., т. 25.1. и предложение от председателя на Административен съд гр. Бургас за изменение на т. 52.1 и 52.2 от същия протокол.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Добрич за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № ТХ 3003 РХ на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана“ – Добрич.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С4 с рег. № ВН 5500 ВК, числящ се на Административен съд гр. Видин.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С4 с рег. № КН 9393 ВА, числящ се на Административен съд гр. Кюстендил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Радомир за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № РК 0808 АА с отпаднала необходимост.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за безвъзмездно предоставяне на 5 броя компютърни конфигурации Dell Optiplex 330 на Професионална гимназия по икономика гр. Шумен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
69. Проект на решение относно справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

70. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до областния управител на Софийска област, с копие до министъра на земеделието, храните и горите, за предоставяне безвъзмездно право на управление на ВСС, за нуждите на Прокуратурата на Република България /ПРБ/, върху недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в обл. Софийска, общ. Самоков.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
71. Проект на решение за изменение на решение по т. 39 от протокол № 16/25.05.2017 г. на Пленума на ВСС, изменено и допълнено с решение по т. 86 от протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС, за разпределяне на ползването на недвижимите имоти – частна държавна собственост за жилищни нужди на ОСВ и възлагане на правото на стопанисване на съответните им административни ръководители.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
72. Проект на решение за предприемане на действия по отписване от баланса на Висшия съдебен съвет на имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Плевен и за завеждане в баланса на ВСС на имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Търговище.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
73. Проект на решение за изменение на решение по т. 26 от протокол № 13/13.06.2019 г. на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
74. Доклад от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в изпълнение на решение по т. 27 от протокол № 15/11.07.2019 г. и т. 19.2. от протокол № 23/10.10.2019 г. на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

75. Проекти на становища по конституционно дело № 11/2019 г.
Внася: Комисия по правни въпроси
76. Проекти на становища във връзка със становище от Олга Керелска – член на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по правни въпроси
77. Проект на решение относно включване в състава на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет на организации по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по правни въпроси
* * * * *
78. Проект на решение за командироване на член на Висшия съдебен съвет за участие във втората среща на екипа по Проект 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 2-3 декември 2019 г.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
* * * * *
79. Отчет относно наблюдаваните добри практики в процеса по реформа на съдебната карта на Република Италия и Португалската република и оценка на възможността за тяхното приложение в българските условия, възприети при срещи с органи на съдебната власт в двете страни в периодите съответно 2 – 6 юни 2019 г. и 18-22 юни 2019 г., осъществени в изпълнение на Дейност 1.2. „Организиране на две посещения за обмен на добри практики“ в рамките на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Внася: Гергана Мутафова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Публикуван на:
18 ноември 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд