КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 38
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 19 НОЕМВРИ
 2019 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВА: Даниела Марчева
/На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9,33 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
16. Предложение относно освобождаване на Росица Борисова Бузова от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град.
Внася: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград
Кандидат:
- Динко Карамфилов Хаджиев – съдия в Районен съд – Мадан и и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд - Златоград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 34/22.10.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 13 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Динко Карамфилов Хаджиев – съдия в Районен съд – Мадан и изпълняващ функциите "административен ръководител-председател" на Районен съд - Златоград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС" на длъжността "административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград", с ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. ОТНОСНО: Заповед № РД-0490/30.09.2019 г. на административния ръководител на Административен съд – Варна, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Мария Димитрова Иванова-Даскалова – съдия в Административен съд - Варна

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. Приема за сведение Заповед № РД-0490/30.09.2019 г. на административния ръководител на Административен съд – Варна, с която, на основание чл.327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Мария Димитрова Иванова-Даскалова – съдия в Административен съд - Варна.
2.2. ПРИЛАГА Заповед № РД-0490/30.09.2019 г. на административния ръководител на Административен съд – Варна към кадровото дело на съдията.
3. ОТНОСНО: Решение № 14485 от 29.10.2019 г. на Върховния административен съд - петчленен състав - ІІ колегия, постановено по административно дело № 3837/2019 г., с което оставя в сила Решение № 978 от 23.01.2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по административно дело № 9528/2018 г., с което се отхвърля жалбата на председателя на Върховния касационен съд и вносител на предложение за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на съдия Даниела Георгиева Дончева – административен ръководител на Апелативен съд - София, срещу решения, обективирани в т.5.1., т.5.2. и т.5.3. от Протокол № 24 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 17.07.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Решение № 14485 от 29.10.2019 г. на Върховния административен съд - петчленен състав - ІІ колегия, постановено по административно дело № 3837/2019 г., с което оставя в сила Решение № 978 от 23.01.2019 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по административно дело № 9528/2018 г., с което се отхвърля жалбата на председателя на Върховния касационен съд и вносител на предложение за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на съдия Даниела Георгиева Дончева – административен ръководител на Апелативен съд - София, срещу решения, обективирани в т. 5.1, т. 5.2. и т. 5.3. от Протокол № 24 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 17.07.2018 г.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Валерия Иванова Аврамова – Христова – изпълняващ функциите "административен ръководител-председател" на Районен съд - Севлиево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
4.2. Решението по т. 4.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019., т. 8.
5. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Валерия Иванова Аврамова - Христова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 24.11.2019 г.
6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Станислав Иванов Цветков – съдия в Районен съд - Севлиево, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Севлиево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 24.11.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт

CЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
Апелативен съд – Пловдив: 10.12.2019 г.
Районен съд – Крумовград: 17.12.2019 г.
Районен съд – Петрич: 17.12.2019 г.
8. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища - гражданска и наказателна колегия, както и на списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско и наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурсите за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд - гражданска колегия и Окръжен съд – Враца-наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г. (oбн. ДВ, бр. 82/18.10.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОДОБРЯВА поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища – гражданска и наказателна колегия, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от ЗСВ във връзка с чл. 183, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд-гражданска колегия и Окръжен съд - Враца-наказателна колегия.
8.2. ОДОБРЯВА поименни списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско и наказателно право, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд-гражданска колегия и Окръжен съд - Враца-наказателна колегия.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г. (oбн. ДВ, бр. 82/18.10.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ във връзка с чл. 183, ал. 2, т. 2 от ЗСВ, поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия, както следва:
Редовни членове:
Петя Иванова Петрова – съдия в Апелативен съд – Варна, гражданска колегия;
Красимир Атанасов Машев – съдия в Апелативен съд – София, гражданска колегия;
Ася Пламенова Събева – съдия в Апелативен съд – София, гражданска колегия;
Мария Кръстева Маринова- Зафирова – съдия в Апелативен съд – Варна, гражданска колегия;
проф. д.н. Екатерина Илиева Матеева - Стоянова – хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет.
Резервни членове:
Елена Савова Тахчиева - Великова – съдия в Апелативен съд – София, гражданска колегия;
проф. д.ю.н. Иван Русчев Русчев – хабилитиран преподавател по гражданско право в СУ "Св. Климент Охридски".
10. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/08.10.2019 г. (oбн. ДВ, бр. 82/18.10.2019 г.)

CЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ във връзка с чл. 183, ал. 2, т. 2 от ЗСВ, поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца – наказателна колегия, както следва:
Редовни членове:
Корнелия Димитрова Колева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Велико Търново, наказателна колегия;
Вера Цветкова Кънева – съдия в Апелативен съд – София, наказателна колегия;
Даниела Бориславова Врачева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд;
Стефан Йорданов Илиев – съдия в Апелативен съд – София, наказателна колегия;
доц. д-р Юлиана Младенова Матеева – хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет.
Резервни членове:
Христо Иванов Крачолов – съдия в Апелативен съд – Пловдив, наказателна колегия;
проф. д-р Пламен Александров Панайотов – хабилитиран преподавател по наказателно право в СУ "Св. Климент Охридски".
11. ОТНОСНО: Решение № 14615/30.10.2019 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, по адм. дело № 9273/2019 г., образувано по жалба на Мирослава Стефанова Тодорова срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 23/16.07.2019 г., т. 22

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. НЕ ПРИЕМА предложената комплексна оценка "много добра" – 94 /деветдесет и четири/ точки от периодично атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд.
11.2. Решението по т. 11.1. подлежи на обжалване пред Върховния административен съд му в 14-дневен срок от съобщаването му.
12. ОТНОСНО: Протокол от Общо събрание на съдиите в Административен съд – София-град, проведено на 29.10.2019 г., във връзка с промяна в Правилата за разпределение на делата и преразпределение на висящите дела на съдия Росица Борисова Бузова

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Протокол от Общо събрание на съдиите в Административен съд – София-град, проведено на 29.10.2019 г., във връзка с промяна в Правилата за разпределение на делата и преразпределение на висящите дела на съдия Росица Борисова Бузова.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

13. ОТНОСНО: Препоръки за въвеждането на стандарти за правна помощ от съдилищата, унифицирани процедури и примерни съдебни актове за правна помощ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. УВЕДОМЯВА административните ръководители на съдилищата, че са изготвени Минимални стандарти за предоставяне, отчетност и контрол на правната помощ в съдебната фаза, както и Унифицирани процедури за предоставяне на правна помощ/съдебна фаза/ и ясни критерии и подходи при допускане на правна помощ/съдебна фаза/ за лица по чл. 22 от ЗПП, в това число и за лица от уязвими групи и разработване на механизъм за служебно събиране на информация за социалния статус на правоимащите лица, публикувани на интернет страницата на Националното бюро за правна помощ.
13.2. ИЗПРАЩА препоръките за въвеждането на стандарти за правна помощ от съдилищата, унифицирани процедури и примерни съдебни актове за правна помощ, на административните ръководители на съдилищата, за сведение.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

14. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 4-5 декември 2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. КОМАНДИРОВА за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, за периода 3-6 декември 2019 г., следните лица:
14.1.1. Диян Димитров Атанасов - съдия в Районен съд гр. Габрово;
14.1.2. Борис Константинов Динев - съдия в Софийски районен съд;
14.1.3. Весела Иванова Гълъбова-Илиева – съдия в Районен съд гр. Варна.
14.2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
14.3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
15. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 76-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 24-25 октомври 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 76-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 24-25 октомври 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия.
15.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да публикува доклада по т. 15.1 на Интернет страницата на ВСС, както следва: - Доклад от членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България от участие в 76-та редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в периода 24-25 октомври 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия – в раздели „Международна дейност/ Доклади анализи и решения/ Доклади от международни срещи“ и Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

16. ОТНОСНО: Предложение относно освобождаване на Росица Борисова Бузова от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, Росица Борисова Бузова от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от датата на вземане на решението.

Закриване на заседанието – 12,35 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова

 

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
21
.11.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд