ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
26 ноември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище
Кандидат:
- Мирослав Николов Митев – съдия в Окръжен съд – Търговище.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново
Кандидат:
- Младен Петров Димитров – заместник на административния ръководител на Районен съд – Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. Проект на решение относно информация за образуваните наказателни производства срещу съдии към 31.10.2019 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
4. Решение № 14962 от 06.11.2019 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – ІІ колегия, постановено по административно дело № 10626/2018 г., с което оставя в сила Решение № 29 от 03.01.2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по административно дело № 7105/2017 г.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
5. Информация от Инспектората към ВСС във връзка с изпълнение на препоръките, дадени в актове за резултатите от извършени комплексни планови проверки на административни дела във ВАС – I-ва колегия, първо и осмо отделения, възложена със Заповед № ПП-01-19/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, I-ва колегия, трето и четвърто отделения, възложена със Заповед № ПП-01-17/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, II-ра колегия, пето и седмо отделения, възложена със Заповед № ПП-01-1/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, и II-ра колегия, второ и шесто отделения, възложена със Заповед № ПП-01-2/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

6. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за поощряване на Иван Никифоров Цонков – административен ръководител на Административен съд – Габрово, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за освобождаване на Иван Никифоров Цонков от заеманата длъжност „административен ръководител“ на Административен съд – Габрово, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Административен съд – Габрово.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Добрич поради изтичащ на 02.12.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за повишаване на Снежанка Василева Кьосева – Митева – съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за повишаване на Зорница Юриева Кръстева – Дойчинова – съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за повишаване на Даниела Данчева Гунева – съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за повишаване на Наташа Иванова Николова – съдия в Административен съд – София-град, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за повишаване на Иван Йорданов Петков – съдия в Административен съд – Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за повишаване на Николай Костадинов Кънчев – изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Дулово, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за повишаване на Минка Иванова Китова – административен ръководител на Районен съд – Харманли, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

17. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на районните съдилища.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
* * * * *
18. Обобщени становища и предложения относно подведомствеността на заповедните производства във връзка с Доклад относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство в България, съгласно решение на Съдийската колегия по Протокол № 37/12.11.2019 г., т. 18.
* * * * *
19. Проект на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 37/12.11.2019 г.).
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет и член на работна група

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ


Публикуван на:
21 ноември 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд