КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 28
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 21 НОЕМВРИ
 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Красимир Шекерджиев, Светлана Бошнакова, Сотир Цацаров
На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.40 ч.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Провадия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог, считано от датата на вземане на решението.
1.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Провадия, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
2. ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г. и корекции по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
2.1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 1 665 660 лв.
2.1.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 1 665 660 лв.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 3 500 000 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт.
2.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
2.3.1. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“на органи на съдебната власт, съгласно Приложение № 1 с 9 589 480 лв.
2.3.2. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ на Висш съдебен съвет, съгласно Приложение № 1 с 1 500 000 лв.
2.3.3. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет, съгласно Приложение № 1 с 3 589 480 лв.
2.3.4. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет, съгласно Приложение № 1 с 4 500 000 лв.
2.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на Висш съдебен съвет и Прокуратура на РБ за 2019 г., както следва:
2.4.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Прокуратура на Република България с 1 100 000 лв.
2.4.2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Висш съдебен съвет с 1 100 000лв.
Средствата ще бъдат използвани за осигурителни вноски за органите на съдебната власт, след изплащане на възнагражденията през м. декември 2019 г.
3. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № ВСС-13315/06.11.2019 г. с искане за даване на право на разход

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършен разход от Националния институт на правосъдието в размер до 302 785 лв. за финансово обезпечаване до края на 2019 г. на дейностите по проект по ОПДУ – „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“.
Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на изпълнителен лист

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 5853 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 05.07.2019 г., издаден от Софийски районен съд.
Средствата в размер на 5 853 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка“.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане командировъчни пари на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Гълъбово за 2019 г. по § 10 00 „Издръжка” с 1800 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командировани магистрати за периода от 19.07.2019 г. до 18.10.2019 г., и от 21.10.2019 г. до 31.12.2019 г. включително, съгласно заповеди на председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ със 7000 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г., в т.ч. за материали, за вода, горива и енергия и за външни услуги.
Средствата в размер на 7000 лв. са за сметка на неразпределения бюджет на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка“.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка“ с 5550 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г., в т.ч. за периодични профилактични прегледи на лицата работещи с съда и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи.
Средствата в размер на 5550 лв. са за сметка на неразпределения бюджет на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка“.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка“ с 9000 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г., в т.ч. за периодични профилактични прегледи на лицата работещи с съда и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи.
Средствата в размер на 9 000 лв. са за сметка на неразпределения бюджет на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка“.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 10 500 лв., с цел осигуряване на средства за текуща издръжка на съда до края на годината.
Средствата в размер на 10 500 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка“.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 6000 лв. за покриване на неотложните текущи разходи и за възнаграждения на вещи лица до края на 2019 г., в т.ч. за периодични профилактични прегледи на лица работещи в съда и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи и вещи лица.
Средствата в размер на 6000 лв. са за сметка на неразпределения бюджет на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка“.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Тутракан по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 4000 лв., с цел осигуряване на средства за текущата издръжка на съда до края на годината.
Средствата в размер на 4000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка“.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка" с 4500 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г., в т.ч. за ел.енергия, вода и ангажименти по авансовите плащания за доставка на природен газ за отопление.
Средствата в размер на 4500 лв. са за сметка на неразпределения бюджет на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Нова Загора по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 8000 лв., с цел осигуряване на средства за текущата издръжка на съда до края на годината.
Средствата в размер на 8000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Девня с 8000 лв. по § 10-00 „Издръжка” за текуща издръжка до края на годината, поради недостиг.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Малко Търново за 2019 г. по § 10-00 “Издръжка”с 6 000 лв., с цел осигуряване на средства за текущи разходи /възнаграждения на вещи лица, трудова медицина и др./ до края на годината.
Средствата в размер на 6 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка”.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Сливен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на един брой шредер, както следва:
16.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 350 лв.
16.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Сливен с 350 лв.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Сливен по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 15 000 лв., с цел осигуряване на средства за текущата издръжка до края на годината.
Средствата в размер на 15 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица до края на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ със 70 000 лв. /размера на неплатените разходи за вещи лица, за които има издадени разходни ордери и редуцирания размер на прогнозния разход за вещи лица до края на годината/ за покриване на неотложни текущи разходи за изплащане на хонорари за вещи лица по трудово-правни спорове.
Средствата в размер на 70 000 лв. са за сметка на неразпределения бюджет на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
18.2. Обръща внимание на административните ръководители на съдилищата при определянето на възнаграждения на вещи лица, за сметка на бюджета на съдебната система, да се взема под внимание сложността на делата, броя на разглежданите дела от едно лице, периода за който са изготвени експертизите, както и ограничените възможности на бюджета на съдебната власт.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за издръжка до края на годината и хонорари на вещи лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Пазарджик по §10-00 „Издръжка“ в размер на 9 300 лв., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи свързани с разпоредбите на чл. 9 от Наредба №7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
Средствата в размер на 9 300 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10 00 „Издръжка“.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за изплащане на експертизи на вещи лица и на особени представители, както и по дела за положен труд от служители на ГД „Гранична полиция“ на ОД на МВР

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Гоце Делчев по § 10-00 „Издръжка” в размер на 40 000 лв., за изплащане на експертизи на вещи лица и на особени представители, както и по дела за положен труд от служители на ГД „Гранична полиция“ и ОД на МВР .
Средствата в размер на 40 000 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка”.
20.2. Обръща внимание на административните ръководители на съдилищата при определянето на възнаграждения на вещи лица, за сметка на бюджета на съдебната система, да се взема под внимание сложността на делата, броя на разглежданите дела от едно лице, периода за който са изготвени експертизите, както и ограничените възможности на бюджета на съдебната власт.
21. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината и разходи за предпазни средства за работа с видеодисплеи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Военен съд гр. Сливен с 2 000 лв. по § 10-00 „Издръжка“ за текуща издръжка до края на годината и разходи за предпазни средства за работа с видеодисплеи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 10-00 „Издръжка“ по бюджет на съдебната власт за 2019 г.
22. ОТНОСНО: Увеличения по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 99 320 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, съгласно Приложение № 1.
Средствата в размер на 99 320 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г., по § 10-00 „Издръжка“.
23. ОТНОСНО: Увеличения на бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., с цел осигуряване на средства за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и периодични медицински прегледи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка” с 22 700 лв. с цел осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, съгласно Приложение № 1.
Средствата в размер на 22 700 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10 00 „Издръжка“.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение за увеличение на бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Карлово с 4 800 лв. по § 10-00 „Издръжка“ за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината и разходи за предпазни средства за работа с видеодисплеи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Плевен с 8 000 лв. по §10-00 „Издръжка” за текуща издръжка до края на годината в това число за очила, поради недостиг.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв на § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
26. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Районен съд гр. Шумен с цел осигуряване на средства за възлагането на услуга с предмет „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения /външни връзки/ на обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между Висшия съдебен съвет и Районен съд гр. Шумен за 2019 г. с 4 320 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства във връзка с възлагането на услуга с предмет „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения /външни връзки/ на обект „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен, находяща се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ № 1“, както следва:
26.1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 320 лв.
26.1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд гр. Шумен с 4 320 лв.
27. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Районен съд гр. Сливница с цел осигуряване на средства за възлагането на услуга с предмет „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения /външни връзки/ на обект „Изграждане на нова сграда-Съдебна палата в гр. Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 по подробния устройствен план на гр. Сливница“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции на бюджетите на Висшия съдебен съвет и на Районен съд гр. Сливница за 2019 г., с цел осигуряване на средства за възлагането на услуга с предмет „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения /външни връзки/ на обект „Изграждане на нова сграда-Съдебна палата в гр. Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 по подробния устройствен план на гр. Сливница“, както следва:
27.1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 800 лв.
27.1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Районен съд гр. Сливница с 4 800 лв.
28. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора с неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна палата, гр. Пазарджик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции на бюджетите по Висшия съдебен съвет и на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2019 г., с цел осигуряване на средства за изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора с неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна палата, гр. Пазарджик в размер на 29 176 лв. с ДДС, както следва:
28.1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 29 176 лв.
28.1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Окръжен съд гр. Пазарджик с 29 176 лв.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителната инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с 3 797 лв., с цел осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителната инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на годината и осигуряване на средства за обзавеждане на две съдебни зали и две помещения за архив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Специализиран наказателен съд по §10-00 „Издръжка" 47 360 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г, в т.ч. за закупуване на обзавеждане на две съдебни зали /7 480 лв./ и за обзавеждане на две помещения за архив /7 680 лв./.
Средствата в размер на 47 360 лв. са за сметка на неразпределения бюджет на съдебната власт за 2019 г. по §10-00 „Издръжка".
Забележка: Обръща внимание на административния ръководител на Специализиран наказателен съд за посочените обстоятелства в писмо с изх.№ 7638/18.10.2019 г., че изплащането на очила ще бъде в рамките на утвърдения бюджет на съда и няма да са необходими допълнителни средства.
30.2. Обръща внимание на административния ръководител на Специализиран наказателен съд, че следващо искане за осигуряване на средства няма да бъде уважено, ако същото не е достатъчно добре мотивирано.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за текущ ремонт и закупуване на щори

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Горна Оряховица по §10-00 „Издръжка” с 9 484 лв., с цел осигуряването на средства за текущ ремонт /обръщане на прозорци в помещения на съда със смесена дограма/.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
31.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Горна Оряховица по §10-00 „Издръжка” с 1 630 лв., с цел осигуряването на средства за закупуване на щори за сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на средства за текущ ремонт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Трявна по §10-00 „Издръжка” на стойност 26 377 лв., с цел осигуряването на средства за неотложен текущ ремонт на рушаща се бетонова ограда към сградата на Районен съд гр. Трявна.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2019 г. по §10-00 „Издръжка” с 3 102 лв., с цел осигуряване на средства за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за реновиране на подова настилка

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Средец за 2019 г. по § 10-00 “Издръжка” с 1 304 лв., с цел осигуряване на средства за реновиране на подовата настилка от дървен паркет в единствената съдебна зала на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изработване и монтаж на подиуми за две съдебни зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Нова Загора по §10-00 „Издръжка" с 3 717 лв., с цел осигуряване на средства за изработване и монтаж на подиуми за двете съдебни зали в преустроената сграда на Районен съд Нова Загора.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Мадан за 2019 г., с цел осигуряване на средства в размер на 6 600 лв. с ДДС, за закупуване на стълбищен робот за осигуряване на безпрепятствен достъп на хора с намалена подвижност и хора с увреждания в сградата на съда, както следва:
36.1.1.НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 600 лв.
36.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Мадан с 6600 лв.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на климатици за съдебни зали и работни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Видин и Висш съдебен съвет за 2019 година с 16 660 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 9 броя климатици за съдебни зали и работни помещения в това число монтаж и демонтаж /1 850 лв./, както следва:
37.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 16 660 лв.
37.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Видин с 16 660 лв.
37.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд - Видин и Висш съдебен съвет за 2019 година с 2 220 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици за работни помещения в това число монтаж и демонтаж /380 лв./, както следва:
37.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 ”Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 2 220 лв.
37.2.2. УВЕЛИЧАВА §10-00 ”Издръжка” на Окръжен съд - Видин с 2 220 лв.
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и на Административен съд гр. Стара Загора за 2019 г., с цел осигуряване на в размер на 14 480 лв., в т.ч. за закупуване и монтаж на 5 броя климатици за четири съдебни зали /10 200 лв./, 1 брой климатик за кабинета на административния ръководител /2 040 лв./ и 1 брой климатик за сървърно помещение /2 240 лв./ , както следва:
38.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 14 480 лв.
38.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Стара Загора с 14 480 лв.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации и 2 броя UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, както следва:
39.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 080 лв.
39.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Благоевград с 2 080 лв.
39.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS, както следва:
39.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 300 лв.
39.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Благоевград с 300 лв.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации с ОЕМ лиценз, 4 броя монитори, 2 броя UPS и 2 броя МФУ среден клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Административен съд гр. Стара Загора за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации /с включен ОЕМ лиценз с оперативна система Windows 10 Pro/, както следва:
40.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 962 лв.
40.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Стара Загора с 2 962 лв.
40.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Административен съд гр. Стара Загора за 2019 г., с цел осигуряване на средства общо в размер на 2 604 лв., в т.ч. за закупуване на 4 броя монитори на обща стойност 984 лв., 2 броя UPS на обща стойност 288 лв. и 2 броя МФУ среден клас на обща стойност 1 332 лв., както следва:
40.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 604 лв.
40.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Стара Загора с 2 604 лв.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации ведно с ОЕМ лицензи, 2 броя персонални принтери, 2 броя МФУ среден клас и 13 броя UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Поморие за 2019 г., с 5 968 лв., за закупуване на 4 броя компютърни конфигурации ведно с ОЕМ лиценз с оперативна система Windows 10 Pro, както следва:
41.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 968 лв.
41.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Поморие с 5 968 лв.
41.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Поморие за 2019 г., на обща стойност 3051 лв., от които: 416 лв. – за закупуване на 2 броя персонални принтери, 1270 лв. – за закупуване на 2 броя МФУ среден клас и 1365 лв. – за закупуване на 13 броя UPS, както следва:
41.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 051 лв.
41.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Поморие с 3051 лв.
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютър с включен ОЕМ лиценз и 3 броя UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Айтос за 2019 г., с 1129 лв., от които 843 лв. – за закупуване на 1 брой компютър с включен ОЕМ лиценз за оперативна система Windows 10 Pro и 286 лв. – за закупуване на 3 броя UPS, както следва:
42.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1129 лв.
42.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Айтос с 843 лв.
42.1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Айтос с 286 лв.
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 2 броя твърди дискове

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

43.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Велинград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 2 броя твърди дискове, както следва:
43.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7926 лв.
43.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Велинград със 7926 лв.
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър нисък клас, 1 брой софтуерен лиценз за сървърна операционна система и 3 броя принтери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

44.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Благоевград за 2019 г., с 6 982 лв., от които 4 423 лв. – за закупуване на 1 брой сървър нисък клас, 1 569 лв. – закупуване на 1 брой софтуерен лиценз за сървърна операционна система и 990 лв. – за закупуване на 3 броя принтери, както следва:
44.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6982 лв.
44.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Благоевград с 4423 лв.
44.1.3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Благоевград с 1569 лв.
44.1.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Благоевград с 990 лв.
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър нисък клас с операционна система за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Белоградчик за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър нисък клас ведно с операционна система за сървър, както следва:
45.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4820 лв.
45.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Белоградчик с 4820 лв.
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за закупуване на 19 броя UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

46.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Кнежа за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 19 броя UPS, както следва:
46.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2690 лв.
46.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Кнежа с 2690 лв.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя МФУ нисък клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

47.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Административен съд гр. Видин за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя МФУ нисък клас на обща стойност 896 лв., както следва:
47.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 896 лв.
47.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Видин с 896 лв.
48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционални устройства среден клас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и на Районен съд гр. Пловдив за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 4 броя МФУ среден клас, както следва:
48.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2496 лв.
48.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Пловдив с 2496 лв.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой двустранен принтер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

49.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Девня за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой двустранен принтер, както следва:
49.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 345 лв.
49.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Девня с 345 лв.
50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на защитна стена с тригодишен лиценз

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

50.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и на Административен съд гр. Пловдив за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на защитна стена с тригодишен лиценз, както следва:
50.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 14 400 лв.
50.1.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Пловдив с 14 400 лв.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и звукозаписна техника за съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и на Окръжен съд гр. Габрово за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на озвучителна и звукозаписна техника за съдебна зала на стойност 987 лв., както следва:
51.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 987 лв.
51.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Габрово с 987 лв.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за извършването на софтуерна интеграция между деловодната система на АС София град /АСУД/ и Единния портал за електронно правосъдие

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и на Административен съд София-град за 2019 г., с цел осигуряване на средства за извършването на софтуерна интеграция между деловодната система на Административен съд София-град /АСУД/ и Единния портал за електронно правосъдие, както следва:
52.1. НАМАЛЯВА §52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 600 лв.
52.2. УВЕЛИЧАВА §53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд София-град с 600 лв.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
56. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност във Военен съд гр. София

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

56.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност във Военен съд гр. София.
56.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Военен съд гр. София за изпълнение на препоръката дадена по т. 1.1 от одитния доклад.
56.3. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.
57. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ 1916 в Районен съд гр. Омуртаг

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

57.1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Омуртаг.
57.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Омуртаг за изпълнение на препоръки № 1 и 2 по т. 4 и препоръка № 1 по т. 5 от плана за действие.
57.3. Одобрява изпълнението на останалите препоръки от плана за действие, съгласно предоставената писмена информация.
58. ОТНОСНО: Доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит“ за проследяване изпълнението на препоръката по т. 5 от одобрения план за действие с решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по протокол № 34, т. 4 от 27.08.2019 г. в Районен съд гр. Бяла

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява изпълнението на препоръката по т. 5 от одобрения план за действие на Районен съд гр. Бяла.
Разни
59. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, приети с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 29/22.11.2018 г., изм.и доп. с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 13/13.06.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

59.1. Отменя текста на чл.5, ал.2 и ал.3 и създава нов със следното съдържание:
(2) Не се изплаща допълнително възнаграждение на магистрат и съдебен служител в случаите на:
1. влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление;
2. влязло в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание;
3. подаване на оставка от магистрат или молба за освобождаване от съдебен служител, при образувано срещу тях дисциплинарно производство с предложение за налагане на наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“;
4. привличане към наказателна отговорност на магистрат или съдебен служител за извършено умишлено престъпление от общ характер до приключване на наказателното производство;
5. получена от магистрата при последното му атестиране положителна комплексна оценка „задоволителна“ или комплексна оценка „отрицателна“;
6. получена от съдебния служител при последното му годишно атестиране задоволителна или слаба оценка;
7. при висящо дисциплинарно производство – до приключване на производството.
(3) След заличаване на дисциплинарното наказание на магистрат или съдебен служител в рамките на календарната година, на същия може да бъде определено допълнително възнаграждение, в съответствие с настоящите правила, по преценка на административния ръководител и след отчитане на индивидуалния му принос към дейността на съответния съдебен орган.
60. ОТНОСНО: Правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

60.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на органите на съдебната власт да упражняват правомощията си на основание чл. 7, във връзка чл. 9 от ПОИСДТВ (приети с решение на пленума на ВСС по Протокол № 29/22.11.2018 г., изм. и доп. с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 13/13.06.2019 г., изм. и доп. с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 28/21.11.2019 г.). Размерът на средствата е в рамките на утвърдените бюджети по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ на ЕБК за 2019 година.
60.2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси“ да определи размера на средствата за лицата по чл. 7, ал. 2 от ПОИСДТВ.
61. ОТНОСНО: Отчисленията за централизирания фонд „Социално-битово и културно обслужване“ (СБКО) за 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

За периода 01 октомври 2019 г. до 31 декември 2019 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания фонд СБКО за 2019 г., да не отчисляват 0,1% от средствата за СБКО, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2/24.01.2019 г.
За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 3 % на база начислени средства за основни заплати.
62. ОТНОСНО: Сключване на договори за събиране, извозване и конфиденциално унищожаване на архив с изтекъл срок на съхранение и за разделно събиране, извозване и унищожаване на хартиени отпадъци

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

62.1. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с „Унитрейд – БГ“ ООД безвъзмезден договор за предоставяне на услугата „Разделно събиране, извозване и унищожаване на хартиени отпадъци“, за срок от 2 (две) години.
62.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с „Унитрейд – БГ“ ООД договор за предоставяне на услугата „Събиране, извозване и конфиденциално унищожаване на архив с изтекъл срок на съхранение“, за срок от 2 (две) години, с предложена при обем над 500 кг цена за изкупуване, извозване и унищожаване на архивни документи с изтекъл срок на съхранение в размер на 100,00 лв. на тон без вкл. ДДС.
63. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Районен съд гр. Несебър за изменение на решение на пленума на ВСС по протокол № 23/10.10.2019 г., т. 25.1. и предложение от председателя на Административен съд гр. Бургас за изменение на т. 52.1 и 52.2 от същият протокол

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за изменение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 23/10.10.2019 г., т.25.1. и предложението от председателя на Административен съд гр. Бургас за изменение на т. 52.1 и 52.2. от същият протокол.
Мотиви:
Съгласно нормата на чл. 390, ал.2 от Закона за съдебната власт Пленумът на Висшия съдебен съвет може да предоставя управлението на движимите вещи от един орган на съдебната власт на друг със съгласието на административните им ръководители.
Законът за държавната собственост урежда правата на ведомствата и юридическите лица на бюджетна издръжка при предоставеното им управление върху обекти, имоти и вещи – държавна собственост в чл. 14, ал. 3, а именно да ги владеят, ползват и поддържат от името на държавата, за своя сметка и на своя отговорност.
При предоставяне управлението върху вещи държавна собственост, възниква и задължението те да бъдат заведени в баланса на ведомството в едномесечен срок от съставянето на протокола за предаване и приемане на актива, съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
По своята правна същност правото на управление може да се разглежда като ограничено вещно право, с оглед обстоятелството, че включва две от основните правомощия на собственика-владение и ползване. Отговорността за стопанисването на предоставената вещ, в случая лек автомобил, е на ведомството, което го управлява. Тези права са абсолютни. Ограничени са само по отношение правото на собственост, от което произлизат.
64. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Добрич за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № ТХ 3003 РХ на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана“ – Добрич

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Районен съд гр. Добрич да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Форд Фокус с рег. № ТХ 3003 РХ на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана“ – Добрич.
65. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С4 с рег. № ВН 5500 ВК, числящ се на Административен съд гр. Видин

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд гр. Видин да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Ситроен С4 с рег. № ВН 5500 ВК на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Охрана“.
66. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Ситроен С4 с рег. № КН 9393 ВА, числящ се на Административен съд гр. Кюстендил

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд гр. Кюстендил да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Ситроен С4 с рег. № КН 9393 ВА на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Охрана“.
67. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Районен съд гр. Радомир за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Форд Фокус с рег. № РК 0808 АА с отпаднала необходимост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Районен съд гр. Радомир да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Форд Фокус с рег. № РК 0808 АА на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Районно управление на МВР - Радомир.
68. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за безвъзмездно предоставяне на 5 броя компютърни конфигурации Dell Optiplex 330 на Професионална гимназия по икономика гр. Шумен

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд гр. Шумен да предостави безвъзмездно 5 /пет/ броя компютърни конфигурации Dell Optiplex 330 на Професионална гимназия по икономика гр. Шумен, по приложения опис.
69. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.10.2019 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

70. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до областния управител на Софийска област, с копие до министъра на земеделието, храните и горите, за предоставяне безвъзмездно право на управление на ВСС, за нуждите на Прокуратурата на Република България (ПРБ), върху недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в Област Софийска, общ. Самоков

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до областния управител на Софийска област, с копие до министъра на земеделието, храните и горите, за започване на процедура по реда на чл. 17, ал. 2, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изр. второ от ЗДС, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ППЗДС и § 6, ал. 2, изр. второ от ПЗР към Закона за горите, за предоставяне безвъзмездно право на управление на ВСС за нуждите на Прокуратурата на Република България върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 65231.918.98 и площ 17858 кв.м., находящ се в обл. Софийска, общ. Самоков, к.к. „Боровец“, застроен с почивна база „Боровец“.
71. ОТНОСНО: Изменение на решение по т. 39 от Протокол № 16/25.05.2017 г. на ПВСС, изменено и допълнено с решение по т. 86 от Протокол № 21/19.07.2018 г. на ПВСС, за разпределяне на ползването на недвижимите имоти – частна държавна собственост за жилищни нужди на ОСВ и възлагане на правото на стопанисване на съответните им административни ръководители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 2, б. „б“ и б. „в“ от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет за жилищни нужди, изменя и допълва решение по т. 39 от Протокол № 16/25.05.2017 г. на Пленума на ВСС, изменено и допълнено с решение по т. 86 от Протокол № 21/19.07.2018 г. на ПВСС за разпределяне на ползването на недвижимите имоти – частна държавна собственост, за жилищни нужди на органите на съдебната власт и възлагане на правото на стопанисване на съответните им административни ръководители по следния начин:
71.1. В раздел І, т. 12. На Прокуратурата на Република България се добавя следния текст:
„- апартамент № 90, намиращ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 21, вх. 1, ет. 16;
- апартамент № 7, намиращ се в гр. София, район „Оборище”, ул. „Калиманци” № 7, ет. 2.“
Мотиви: Писма рег. № ВСС-346/11.01.2019 г. и № ВСС-12311/23.10.2019 г. от главния прокурор на Република България с отправени предложения за включване в жилищния фонд на ВСС и разпределяне за ползване и стопанисване от ПРБ на цитираните жилища.
71.2. В раздел IIІ. Ползването и стопанисването на изброените по-долу ведомствени жилища остават в правомощията на Висш съдебен съвет, се добавя следния текст:
„- апартамент № 13, намиращ се в гр. София, р-н „Триадица“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 45, ет. 4;
- апартамент № 68, намиращ се в гр. София, р-н „Студентски“, ж.к. „Дървеница“, бл. 9, вх. Г, ет. 2.“
Мотиви:Решение по т. 64 от Протокол № 12/26.04.2018 г., заповеди № РД-04-006/12.04.2018 г. и № РД-04-007/12.04.2018 г. на областния управител на област София, договори рег. № ВСС-5494/15.05.2018 г. и рег. № ВСС-5497/15.05.2018 г., сключени между областния управител на Област София и ВСС и предавателно-приемателни протоколи от 11.06.2018 г., с които се предоставят безвъзмездно за управление на ВСС горецитираните недвижими имоти – частна държавна собственост, за жилищни нужди на ВСС.
71.3. ИЗПРАЩА решението по т. 71.1 на главния прокурор на Република България – на разпореждане, ведно с копия от съхраняваната в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ документация за ведомствените жилища.
72. ОТНОСНО: Предприемане на действия по отписване от баланса на ВСС на имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Плевен и за завеждане в баланса на ВСС на имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Търговище

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

72.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 389 от Закона за съдебната власт, да предприеме съответните действия по отписване от баланса на ВСС на недвижимия имот – частна държавна собственост, предоставен безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, находящ се в гр. Плевен, ж.к.„Дружба“, бл. 133, вх. А, ет. 4, представляващ: апартамент № 13, със застроена площ 58,53 кв.м, състоящ се от две стаи, кухня, баня с клозет, заедно с принадлежащото му избено помещение № 22, както и 1,302% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.869.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен.
72.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, да предприеме съответните действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижимия имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 51, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73626.506.486.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, със застроена площ 48,25 кв.м, разположен на пети етаж в сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 73626.506.486, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
73. ОТНОСНО: Изменение на решение по т. 26 от Протокол № 13/13.06.2019 г. на ПВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

73.1. ИЗМЕНЯ решението си по Протокол № 13/13.06.2019 г., т. 26 по следния начин:
- текстът „за безвъзмездно предоставяне на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Пленума на ВСС за нуждите на Върховен административен съд“ се заменя с текста„за учредяване на безвъзмездно срочно право на ползване на недвижими имоти на Висш съдебен съвет, за нуждите на Върховен административен съд“ ;
- след текста „представляващи 3 /три/ броя апартаменти на територията на гр. София“ се допълва текста „по реда на чл. 11, т. 10 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“.
73.2. За решението по т. 73.1 да бъдат уведомени управителя на „Агенция дипломатически имоти в страната“ ЕООД и министъра на външните работи.
74. ОТНОСНО: Доклад от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“в изпълнение на решение по т. 27 от Протокол № 15/11.07.2019 г. и т. 19.2 от Протокол № 23/10.10.2019 г. на ПВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

74.1. ПРИЕМА за сведение доклада от Надежда Петрова – старши експерт-икономист, и Надя Горгорова – младши експерт в дирекция „УССВ“, относно информация за имоти, предоставени за нуждите на органите на съдебната власт, които не се ползват по предназначение и за които са подадени декларации по чл. 71, т. 2 от ЗМДТ и по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

75. ОТНОСНО: Проекти на становища по конституционно дело № 11/2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

75.1. ПРИЕМА становище по конституционно дело № 11/2019 г. на Конституционния съд, по което е допуснато до разглеждане по същество искането на пленума на Върховния административен съд за даване на задължително тълкувание на чл. 121, ал. 4 от Конституцията, във връзка с отговор на поставените въпроси, съгласно предложения първи вариант от Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет.
75.2. Становището да се изпрати на Конституционния съд на Република България.
76. ОТНОСНО: Проекти на становища във връзка със становище от Олга Керелска – член на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без разглеждане точката.
77. ОТНОСНО: Включване в състава на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет на организации по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание § 4 от преходните и заключителните разпоредби от Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет ВКЛЮЧВА В СЪСТАВА на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет: Калин Калпакчиев – Сдружение „Съюз на съдиите в България“, Владимир Първанов – Асоциация на българските административни съдии, и Росица Велкова Иванова – Стойчева – Сдружение „Българска съдийска асоциация“.
* * * * *
78. ОТНОСНО: Командироване на член на Висшия съдебен съвет за участие във втората среща на екипа по Проект 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, която ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия, в периода 2-3 декември 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

78.1. КОМАНДИРОВА Гергана Мутафова – член на Висшия съдебен съвет, за участие във втората среща по Проект 2 на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, за периода 1-4 декември 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия.
78.2. Пътните разходи, разходите за нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари и разходите за медицинска застраховка на командированото лице са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно Правилата за възстановяване на разходите от участия в дейностите на ЕМСС, за участие в срещи по проектите на ЕМСС се възстановяват пътни разходи в размер до 300 евро за един участник от институция член на ЕМСС.
* * * * *
79. ОТНОСНО: Отчет относно наблюдаваните добри практики в процеса по реформа на съдебната карта на Република Италия и Португалската република и оценка на възможността за тяхното приложение в българските условия, възприети при срещи с органи на съдебната власт в двете страни в периодите съответно 2-6 юни 2019 г. и 18-22 юни 2019 г., осъществени в изпълнение на Дейност 1.2 „Организиране на две посещения за обмен на добри практики“ в рамките на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

79.1. Приема Отчет на Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител-проект BG05SFOP001-3.001-0001-C01 по ОПДУ, с приложени отчети на участниците в посещенията, осъществени в Република Италия и Португалска република в периодите 2 – 6 юни 2019 г. и 18-22 юни 2019 г. във връзка с изпълнение на Дейност 1.2 „Организиране на две посещения за обмен на добри практики“ в рамките на проекта.
79.2. Приема резултатите от изпълнението на отделни поддейности на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ в обхвата на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., а именно:
79.2.1. Доклад за изготвен детайлен преглед и анализ на реализираните през последните 10 години реформи на съдебни карти в държави-членки на ЕС в контекста на тяхната приложимост към българската съдебна система, изготвен в изпълнение на поддейност 1.1 „Преглед на практиката на страните-членки на ЕС“.
79.2.2. Обобщен отчет и технически отчети от проведени посещения за обмяна на опит при реформата на съдебната карта на Република Италия и Португалската република, осъществени в изпълнение на поддейност 1.2 „Организиране на две посещения за обмен на добри практики“;
79.2.3. Доклад с конкретни предложения и формулирани препоръки за използване и адаптиране на добрите европейски практики в България, изготвен в изпълнение на поддейност 1.2 „Организиране на две посещения за обмен на добри практики“;
79.2.4. Анализи (6 бр.) за текущото състояние на отделните съдебни структури и тяхната ефективност и ефикасност – за районните, окръжните и апелативните съдилища и прокуратури, изготвени в изпълнение на поддейност 1.3 „Анализ на състоянието на съдилищата и прокуратурите“:
- анализ на текущото състояние на районните съдилища;
- анализ на текущото състояние на районните прокуратури;
- анализ на текущото състояние на окръжните съдилища;
- анализ на текущото състояние на окръжните прокуратури;
- анализ на текущото състояние на апелативните съдилища;
- анализ на текущото състояние на апелативните прокуратури.

Закриване на заседанието – 12.56 ч.

 

ИЗГОТВИЛИ:/п/
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ:/п/
Николай Найденов
и. д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
22.11.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд