Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Към 18.01.2021 г. общо 35 магистрати се кандидатираха за европейски делегирани прокурори от Република България

19 януари 2021 година

Общо 35 магистрати – 24-ма прокурори, 9 следователи и 2-ма съдии, подадоха заявления към 18.01.2021 г. за участие в процедурата за подбор на кандидати за 10 европейски делегирани прокурори от Република България, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 17.12.2020 г. Съгласно чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура, кандидатите за европейски делегирани прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система на Република България, чиято независимост е извън съмнение и да притежават необходимата квалификация и практически опит. Мандатът на европейските делегирани прокурори е 5 години с възможност за подновяване. В съответствие с Правилата за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор, процедурата ще се проведе на три етапа - допускане по документи, изслушване и обявяване на кандидатите.

Комисия по допустимостта - в състав трима членове на Прокурорската колегия, извършва проверка на постъпилите заявления и допуска до следващ етап на процедурата кандидатите, представили всички изискуеми документи и отговарящи на изискванията на чл. 4, т. 1 - 6 от Правилата – да са действащи съдии, прокурори или следователи; да са придобили статут на несменяемост; да имат оценка „много добра“ от последното проведено атестиране; да имат най-малко 8 години юридически стаж (по смисъла на чл. 164 ЗСВ) и да са на възраст не повече от 58 години към датата на решението за откриване на процедурата за подбор, както и да владеят английски език на ниво минимум В2 на Европейската езикова рамка.

Прокурорската колегия ще изслуша и одобри кандидатите за европейски делегирани прокурори, като решението ѝ ще бъде изпратено на европейския главен прокурор чрез министъра на правосъдието и публикувано на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд